Публикация

Сравнителен епидемиологичен анализ на инфекциозната патология през 80-те години на ХХ в. и началото на ХХІ в. в условията на инфекциозния стационар при МБАЛ “Св. Марина“

Сравнителен епидемиологичен анализ на инфекциозната патология през 80-те години на ХХ в. и началото на ХХІ в. в условията на инфекциозния стационар при МБАЛ “Св. Марина“

Промените в структурата на инфекциозната заболяемост в резултат на целенасочени превантивни действия и социално- екологични изменения се отразява на спектъра инфекциозни заболявания в Инфекциозния стационар на МБАЛ “Св. Марина“ – Варна.

 

Използвани са данни за случаите с инфекциозни заболявания по диагнози, приети и лекувани в инфекциозна клиника към Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология при ВМИ - Варна за периода 1979 - 1983г. (сега Медицински университет – Варна)

За посочения петгодишен период са проучени 8852 болни, приети и лекувани в инфекциозния стационар при ВМИ – Варна (сега Медицински университет – Варна).

 

За периода 2015–2017 г са проучени хоспитализираните 5121 пациенти в Инфекциозна клиника при УМБАЛ „Св. Марина“ Варна., в съответствие с действащата нормативна уредба в страната

Извършихме разпределение на случаите по регистрираните диагнози като ги групирахме на: дихателни инфекции, чревни инфекции и други.

 

Проследихме разпределението на случаите по календарните месеци, като съпоставихме със съответното сезонно разпределение. Извършихме анализ на структурата на случаите по диагнози за целия период и по месечно.

 

/Пълният текст ще намерите в прикачения файл*/

*Презентацията е изнесена по време на Втората Национална конференция по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести, която се проведе на 27-29 септември 2018 г., в Пловдив.

 

Прикачени файлове

Коментари