Публикация

БЛС разширява програмата си за финансово подпомагане на млади лекари

БЛС разширява програмата си за финансово подпомагане на млади лекари

В годините като приоритетна цел на Българския лекарски съюз - най-голямата съсловна организация, ангажирана със защита правата и интересите на лекарската гилдия, се оформи задържането на младите специалисти в България и връщането им от чужбина, предлагайки им стимули и възможности за адекватно кариерно и академично развитие в страната ни.

 

По данни от различни проучвания

между 300 и 500 лекари годишно напускат страната ни

а между 50 и 70% от младите лекари биха търсили кариера извън пределите на България. Конкретни медицински специалности остават без кадри, което води до риск от влошаване качеството на предлаганата медицинска услуга.

 

Според проучване, проведено сред млади лекари, става ясно, че водещите проблеми за тях са свързани с:

  1. професионалното им развитие - специализация, квалификация и кариерно израстване;
  2. работата в неустойчива здравна система.

В предходните години

БЛС се опита да мотивира младите лекари

– специализанти и редовни докторанти, посредством отпускането на ежегодни стипендии за една календарна година. От тази година БЛС реши да разшири проекта и да го превърне в ежегодна програма за финансово стимулиране на млади лекари - студенти след 4-и курс (5-и и 6-и курс), редовни и свободни докторанти и специализанти. Основни параметри на новия проект на програмата за финансово мотивиране на младите лекари са:

 

  1. За целите на проекта се събира паричен фонд по програмата, посредством спонсорства от различни организации и институции.
  2. Фокус групите на проекта са в три направления:
  • студенти 5-и и 6-и курс, чрез отпускането на ежемесечна стипендия в рамките на една учебна година;
  • Финансиране на участие в национални и международни научни форуми на студенти след 4-и курс и млади лекари до 35 години;
  • Финансиране на научно-изследователски проекти на млади лекари до 35 години.  3. Финансовата подкрепа ще бъде определяна въз основа на предварително заложени критерии по направления:
  • за студенти 5-и и 6-и курс – среден успех 5,0; владеене на чужд език; лична мотивация на кандидата за използване на финансовата подкрепа за бъдещо развитие и квалификация в здравната сфера; готовност за включване в различни проекти на БЛС и участие в здравните политика на България, давайки своя активен принос в сферата;
  • участие на студенти след 4-и курс и млади лекари до 35 години в национални и международни научни форуми, с устна презентация или постер;
  • финансиране след рецензиране от водещи специалисти на научно-изследователки проекти, които да са предхождани от предварителни проучвания или да се основават на убедителни данни от специализирана научна литература.

Целите, които БЛС си поставя за програмата, са подпомагането на максимален брой млади колеги, които да бъдат мотивирани за участието в програмата, финансово стимулирани на база ресурса, с който БЛС разполага по проекта, и насърчени за включване в дейността на съсловната организация.

 

За максимален проследяващ контрол и прозрачност на програмата

условията, регламентът и отчетът по дейността на проекта ще бъдат ежемесечно публикувани

 

на официалния сайт на БЛС.

Коментари