Публикация

Хирургични техники при лимфедем, свързан с карцином на гърда

Хирургични техники при лимфедем, свързан с карцином на гърда

ОБЗОР


Хирургията заема все по-голям дял в интердисциплинарния подход при третирането на лимфедем (ЛЕ) на ръка, свързан с карцином на гърда (КГ). Хирургът играе важна роля за неговата профилактика, ранна диагностика и своевременното оперативно лечение. Доказана е ползата от профилактично ориентирания оперативнотехнически подход при аксиларна лимфна дисекция чрез екзактна лимфо- и хемостаза и сентинелна биопсия. Добавят се и аксиларно картографиране на лимфния оток на ръката и профилактични лимфатиковенозни анастомози. В диагностичен аспект хирургът допринася за възможно
най-ранно откриване на прояви на ЛЕ, още в предклиничния му стадий, което е най-важна предпоставка за повишаване на успеха на рехабилитационно третиране. В лечебен план хирургията вече се намесва успешно и в най-ранните стадии на ЛЕ чрез лимфатико-венуларни анастомози и трансфер на васкуларизиран лимфен възел, а при авансирали стадии на заболяването се прилагат облекчаващи редукционни операции (ексцизия на кожа и подкожие и липектомия).

 

Тази публикация е част от Учебната книга на Деветата национална конференция МОРЕ 2018 

Цялата публикация ще намерите в прикачения файл по-долу>>>

Прикачени файлове

pdf

Коментари