Публикация

Хирургично лечение при плоскоклетъчен и аденокарцином на хранопровода

Хирургично лечение при плоскоклетъчен и аденокарцином на хранопровода

Д. Врачански, С. Сопотенски, Й.Ценовски, Б. Борисов, М. Младенов, А.Червеняков - 1-ва Хирургична клиника, УМБАЛСМП Н.И.Пирогов“ София

 

УВОД :

 

Езофагеалният карцином (ЕК) се счита се за най-тежко протичащия висцерален тумор. Диагностицира се в напреднал стадий. Има непроменена преживяемост и резултати от лечението за последните 30 г. Плоскоклетъчния рак най-често се свързва с локално въздеиствие на течности тютюнопушене, алкохол и храни. Аденокарцинома патогенетично е свързан със Гастро-Езофагеалната Рефлуксна Болест /ГЕРБ/ и развитието на епител на Барет. За последните две десетилетия нараства проявата на аденокарцином обхващащ кардиалната част на хранопровода ( над 50% от всички нови случаи ).

 

МЕТОДИ:

 

За 5 годишен период са оперирани 169 болни ( мъже-136 /80% /и жени-33/20%). По хистологичен вид с плоскоклетъчен 60/ 35,5%, с аденокарцином 104/ 61,5% и др. 5/3%. От тях с метастази в регионалните лимфни възли по хистология са 71 пациента от оперираните с аденокарцином 68%/ и 38 пациента с плоскоклетъчен карцином 63%/. От тях с прескачащи― метастази-31 пациента /23%/ . От пациентите без метастази в регионалните лимфни възли в 14 /22%/ има инвазия в стената на хранопровода, лимфносъдова, в артериолите, венулите и периневрална инвазия.

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ:

 

В нашата серия болни аденокарцинома дава нарастваща честота, както е и световната тензенция /62%/.Той и плоскоклетъчния карцином дават сходен процент метастазиране в регионалните лимфни възли ,не може да се определи кой е по- агресивния. Аденокарцинома има два пъти повече паратуморни метастази в тази серия болни,двата вида карцином дават сходен процент метастазиране в регионалните лимфни възли.

Плоскоклетъчния дава два пъти повече в тази серия болни метастази в двете кухини.По – висок е процента на „прескачащите ― мета сатази при плоскоклетъчния карцином. При липса на метастази /N o,Nx/ двата тумора дават сходен процент инвазия в лимфни съдове, артериоли, венули, периневрална инвазия.

 

ИЗВОДИ:

 

Има съществена разлика в патогенезата ,туморното местоположение, туморната биология и характеристики на адено и плоскоклетъчния рак на хранопровода. Въпреки това специфичното устлоиство на стената на хранопровода води до широко разпространение на карцинома по лимфната система и определя препоръката за широка лимфна дисекция за в две области с имунохистохимична оценка.

 

Пълната презетация вижте в прикачения файл и видеото.

Прикачени файлове

Коментари