Публикация

Помощник-фармацевтите и зъботехниците със свои съсловни организации

Помощник-фармацевтите и зъботехниците със свои съсловни организации

Помощник-фармацевтите и зъботехниците могат да създадат свои съсловни организации.
Това стана възможно с приетите днес на второ четене

промени в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките

и асоциираните медицински специалисти.

 

Съгласно приетите текстове организациите ще трябва да създават и водят национален електронен регистър и регионални професионални регистри на членовете си.

Сдруженията ще са длъжни да приемат кодекси за професионална етика на съответните специалисти

и да упражняват контрол по спазването им.

 

Съсловните организации ще са отговорни за продължаващото обучение на съответните специалисти, информира БТА.

 

Те ще трябва да приемат и квалификационна рамка за професионално развитие на зъботехниците и на помощник-фармацевтите.

 

Ще имат право да дават становища по проекти на нормативни актове

в областта на здравните грижи, осъществявани от съответните специалисти.

Коментари