Публикация

Невроендокринни тумори – отвъд конвенционалните генетични маркери

Невроендокринни тумори – отвъд конвенционалните генетични маркери

ОБЗОР


Невроендокринните тумори (НЕТи) засягат различни тъкани и са клинично и генетично хетерогенни. Този обзор прави преглед на резултатите извън известните герминативни мутации при наследствените форми на НЕТ-и, които са постигнати със секвениране от нова генерация (NGS). В ерата на геномната медицина много бързо се развиват познанията за дефекти в гени, регулиращи клетъчния цикъл, реорганизацията на хроматина, апоптозата, сигналните пътища и междуклетъчните взаимодействия при НЕТ-и. Тези новости разкриват сигнификантни молекулни патогенетични механизми, нарушения в сигнални пътища, специфични молекулни сигнатури и потенциални мишени за персонализирано лечение.

 

Тази публикация е част от Учебната книга на Деветата национална конференция МОРЕ 2018 

Цялата публикация ще намерите в прикачения файл по-долу>>>

Прикачени файлове

pdf

Коментари