Публикация

НОВ МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ИНСУЛИН ПОТЕНЦИРАНА ТЕРАПИЯ В КОМБИНАЦИЯ С БИОМАГНИТНА ТЕРАПИЯ С МАГНИТНИ ДВОЙКИ ПРИ НАПРЕДНАЛИ МЕТАСТАТИЧНИ ТУМОРИ. ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

д-р Хр. Дамянов, д.м., д-р Ив. Маслев, д-р Вл. Павлов

Mедицински Център „Интегративна медицина”, София

 

Увод

Повече от 10 г. след първото приложение на Инсулин потенцираната терапия (Insulin Potential Therapy (IPT) в нашата практика, тя се наложи като водещ метод при лечението на напреднали метастатични тумори. Получените от нас резултати демонстрираха възможност за преустановяване на туморното развитие и подобряване на качеството на живот, след лечението, в около 80% от лекуваните (1,2,3 ).

Натрупаният до момента опит от приложението на IPT показа, че оптимален резултат от лечението може да се очаква в началните стадии на заболяването, при които може да се постигне пълна клинична ремисия, докато в напредналите случаи е необходим продължителен период на лечение с включване на множество комплементарни методи и активното участие на пациента в хода на лечението.

Изхождайки от факта, че преобладаващата част от нашите пациенти са в напреднал метастатичен стадий и неуспех от предшестващо лечение ние насочихме основно вниманието си към подбор на нови методи подходящи за комбинирано лечение,  които да позволят да повишаване ефективността на лечението ни.

 

Методи

Лечението включва комбинирано приложение на ИПТ с биомагнитна терапия с магнитни двойки. Методиката на приложение на ИПТ е описан в предшестващи наши публикации (2, 3).

В началото на 2014 г. ние се насочихме към проучване на теорията и практиката на биомагнитна терапия с магнитни двойки. Методът е създаден и разработен от мексиканския физиотерапевт др. Isaac Goiz Duran през 1988 г. След като се убедихме в перспективността и безопасността муq ние пристъпихме към практическото му приложение.

В хода на проучвателния период се наложи да изградим собствена програма за приложение на магнитни двойки, базирана на информацията от три източника: 205-ти Интернационален курс по медицински биомагнетизъм, март 2014 г., Сан Франциско, Biomagnetic pair handbook (biomagnetism.net/training-course) и Book of Biomagnetic Pairs (Dr. Mario Ricardo Rodríguez Ramírez) (4,5).

Лечебният протокол, през първата седмица, включва биомагнитна терапия с биомагнитни двойки в комбинация с интравенозна озонотерапия и РЕМF. Бимагнитната терапия включва  Quick program A; В + C и C на др. Mario Ramírez, на двудневни интервали, след което се включва основната програма (Резервоари + регулярни двойки, туморен феномен, туморен конфликт, магнитни двойки за стимулиране на имунната система), един път седмично, до изчистване на магнитния дисбаланс. След завършване на  Quick program C към лечението се включва IPT с 6 до 10 апликации един път седмично.

За периода м. април  до м. септември 2018г. на лечение с IPT в комбинация с биомагнитна терапия с магнитни двойки бяха включени 8 болни.

В настоящата презентация представяме първите резултати от комбинираното приложение на Инсулин потенцираната терапия в комбинация с биомагнитна терапия с магнитни двойки при лечението на напреднали тумори.

Представените два случая са включени за лечение в края на нашия проучвателен период в който ние изградихме собствен протокол за приложение на биомагнитна терапия с магнитни двойки. По тази причина се наложи да използваме увеличен брой лечебни процедури.

 

Представяне на случаи

 

Първи случай   

 

42-годишна пациентка е оперирана през месец ноември 2016 год. по повод на хистологично верифициран карцином на дясна млечна жлеза – инвазивен дуктален карцином. Извършена е дясностранна мастектомия. С водеща симптоматика – редукция на тегло, силни болки в поясната област и крайниците и ограничена  двигателна активност, постъпва в клиниката за лечение през м. декември същата година.

Karnofski Performance Status в началото е 70. Симптоматичният индека за качество на живот по Beretta е 24 точки.  Лабораторни изследвания преди лечението – Hg 118 (R 120-160), еритроцити -3,76 T/l (R 3,9 – 6,5), СУЕ 45 –mm (R < 15), алкална фосфатаза – 592 U/l (R < 240), СЕА 15-3- 49,27 U/ml (R <30).

ПЕТ/КТ преди лечението –  данни за лимфни и генерализирани костни метастази -  T2N2M1. 

През м. декември 2016 г. е започната терапия с магнитни двойки по протокола на biomagnetism.net/training-course (4). Болковият симптом в хода на лечението постепенно се засили, което наложи към лечението да се включи Инсулин потенцирана терапия (IPT) на едноседмични интервали през месец февруари 2017 год.

След 6-та апликация болковия синдром намаля значително. Лечението продължи с още 4 едноседмични апликации. След 10-та апликация болката намаля значително и двигателната активност са възстанови в значителна степен. По желание на болната лечението е преустановено.

Поради влошаване на състоянието лечението е подновено отново през м. август 2017г.  с комбинация на IPT на едноседмични интервали с магнитни двойки по нова ревизирана от нас програма. В хода на лечението се наложи промяна в цитостатичните комбинация поради резистентност на някои от цитостатиците. Промяната на цитостатичните комбинации се извършваше под контрол на периодично провеждан автономен мускулен тест.

Като комплементарно лечение в домашни условия бяха назначени диетотерапия, имунотерапия, хранителни добавки.  Общия брой на IPT процедури от началото на лечението достигна 37, а тези на биомагнитната терапия 28.

След  м. февруари  2018 г. настъпва значимо подобрение, болките намаляват и постепенно се възтановява двигателната активност. След м. април същата година болките отзвучават, а двигателната активност се възстановявя напълно.

Контролните лабораторни изследвания показаха нормализиране на показателите вкл. туморните маркери. Симптоматичният индекс за качеството на живот намаля от 24 т. до 1 т.

Контролният ПЕТ/КТ от 05.2018 г. показа: торакс и бял дроб – няма данни за метаболитно активни нодозни лезии в паренхима на двата бели дроба и паренхима на лява млечна жлеза. Липсват метаболитно активни лезии по костите. Метаболитно активна мекотъканна лезия парастернално в дясно на ниво 2-ро/3-то междуребрие, в съседство на която се наблюдава микрокалцификати. Липсват метаболитно активни лезии в лимфните възли.

С оглед уточняване на парастерналната лезия под ехографски контрол се направи аспирационна биопсия, която показа липсата на туморен процес.

До м. септември 2018г. болната е в пълна клинична ремисия.

 

Втори случай

 

64-годишна пациентка през месец ноември 2016 г. е установила плътна формация в дясна млечна жлеза в близост до гръдната кост. Един месец по-късно тази формация се е разязвила с отделяне на обилен кръвенист секрет. Взета е биопсия през месец март 2017 г.  - инфилтративен ниско диференциран дуктален карцином. Болната е насочена за ХТ и ЛТ, която тя отказва.

Оплакванията преди лечението включват дискомфорт в лявата гръдна половина,  персистиращ оток и обилна секреция на кръвенисти материи.
При оглед – в областта на дясната гърда, кожна лезия с р-ри 8/5 см, разположена в долните два квадранта, обилно кървяща. В горния вътрешен квадрант, вдясно от стернума втора, кръгловата лезия с размери 6/5 см. Увеличени лимфни възли в дясна аксила. 

ПЕТ/КТ от март 2017 г. е със заключение за ПЕТ КТ данни за метаболитно активни формации в дясна гърда с ангажиране на кожа и подкожие в съседство. Аксиларна, лимфна и костна дисеминация.

Лабораторни изследвания  преди лечението: СУЕ 23 mm; С-реактивен протеин 6,5 mg/l (<5); Алк. фосфатаза 319 U/L (< 240); СА 15-3 – 31,4 U/ml (<25). Karnofski Performance Status преди лечението е 80. Симптоматичният индекс за качество на живот по Beretta е 0 точки.

През м. април 2017  г. е болната е включена на лечение с Инсулин потенцирана Терапия (IPT). Проведени са 15 апликации с цитостатична комбинация включваща Endoxan, Cisplatin и Epirubicin. Лечението беше комбинирано с приложение на биомагнитна терапия с биомагнитни двойки, озонотерапия и биорезонансна терапия. Пълно балансиране на магнитните двойки се постигна с 20 биомагнитни процедури.

Комплементарно лечение в домашни условия включва диетотерапия, имунотерапия, хранителни добавки. 

В хода на лечението секрецията от туморните лезии се преустанови, едната кожна лезия епителизира и се затвори напълно, а другата намали размерите си и се появи тенденция за епителизиране.

През февруари 2018 г. от двете кожни лезии бяха взети материали за биопсиично изследване, които показаха:

-          Материал от кожна лезия в долен медиален квадрант: дифузна фиброхиалиноза и микро- гнезда от ниско диференциран карцином. Дифузна регресия до 90% от изследвания материал.

-          Материал от кожна лезия вдясно до стернума: остатъчна туморна формация от умерено до ниско диференциран дуктален карцином с фокална фиброхиалиноза и туморноклетъчна деактивизация.

Контролният ПЕТ/КТ от м. юли 2018 г.: данни за частичен терапевтичен ефект относно лезията в долния медианен квадрант на дясна млечна жлеза, лезията на гръдната стена до стернума и аксиларните лимфни възли двустранно. Нарастване на лезията в 6-то ребро.

Лабораторните показатели са без съществена динамика.  

До м. септември 2018  г. болната е в стабилизирано състояние, с много добро качество на живот. В момента лечението продължава с протокол за домашно лечение с магнитни двойки. Предстои контролна биопсия, след което ще се вземе решение за лечението на остатъчната кожна лезия.

 

Обсъждане

 

Водещ принцип в концепцията и практиката ни при лечението на онкологичните заболявания е разбирането, че онкологичното заболяване е системно заболяване, при което непрестанните опити, насочени единствено към локалното отстраняване на тумора са обречени на неуспех.

За постигане на оптимални лечебни резултати е необходимо лечението да бъде насочено към целия организъм (т.н. холистичен подход), а не само към тумора, който е симптом на хронично заболяване.

Натрупаният значителен опит през годините от приложението на ИПТ ни показа, че методът успешно може да доведе до пълна туморна деструкция в ранните стадии на туморно развитие, но в случаите с метастази са налице множество фактори оказващи негативен ефект върху лечебните резултати.

Основните фактори ограничаващи лечебните възможности на интегративната онкология при метастатичните тумори включват: стадия на  заболяването, неуспешно предшестващо лечение с химио- и лъчетерапия, продължителността на лечението, многообразие от лечебни методи натоварващи пациента, оптимален подбор на лечебни методи и водеща роля на инфекции и възпаление в процеса на туморното развитие и разпространение.

С оглед търсене на нови  възможности за подобряване на цялостната  резултатност от лечението, особено при метастатичните тумори, ние насочихме вниманието си в две основни направления: методи за индивидуален подбор на лечебни методи и ефективни методи за контролиране на инфекциозни и възпалителни процеси (6).

В нашата практика последователно бяха въведени методът за подбор на противотуморни медикаменти с генетичен тест на изолирани циркулиращи туморни клетки и автономен мускулен тест, селектиращ подходящи медикаменти и лечебни методи,  базиран на проучванията и практиката на проф. Омура и Др. Гойц (6).

През последните години все по голямо внимание се отделя на проучванията върху симбиозата на епителиалните бариери и микробната екосистема (микробиом, microbiome) като определящ фактор в туморното развитие и лечение (7).

Натрупаните до момента научни данни за ролята на вътреклетъчно размножаващи се микроорганизми в генезата и туморното развитие, както и възпалителните процеси, ни дадоха идеята и основание да потърсим нови възможности за ефективно  повлияване на микробната екосистема, както и възпалителните процеси в процеса на индивидуална лечебна програма.

При подбора на новите методи вниманието ни привлече теорията и хипотезата на др. Гойц за лечебните ефекти на биомагнитната терапия с магнитни двойки.

Според д-р Гойц нарушението на алкално-киселинното равновесие води до благоприятна среда за развитие на вируси, бактерии, гъбички и паразити. Сканиране на тялото с магнитни двойки позволява да се открие магнитен дисбаланс, който е индикация за променено локално рН и съответно наличие на инфекция.

В резултат на своите проучвания д-р Гойц стига до изводите, че ракът се причинява от симбиоза на различни микроорганизми, като асоциацията на патогенни бактерии + патогенен вирус + фунгус + mycobacterium leprae води до злокачествено заболяване. Използването на магнитни двойки води до нормализирането на алкално-киселинното равновесие и това съответно води до отстраняване на патогенните организми и повлияване на възпалението (8, 9).

Лечебният процес включва две основни компоненти – сканиране на тялото с оглед откриване на магнитни двойки в различни области на тялото с нарушен поляритет, след което се преминава в лечебната фаза, при която се поставят перманентни магнити, които престояват в продължение на 20- 25 мин (4, 5, 9).

Изхождайки от теорията на д-р Гойц, че противотуморният ефект на магнитните двойки се дължи на елиминиране на инфекциозните причинители на заболяването и натрупаният до момента опит от приложението на IPT с доказан мощен цитотоксичен ефект ние достигнахме до идеята да комбинираме двата метода, което е в синхрон с холистичния подход, който използваме в нашата практика.

Поради редица информационни затруднения окончателният вариант на нашия протокол за биомагнитна терапия с магнитни двойки беше завършен през м. април 2018 г.

При първате две пациентки  лечението започва в периода на проучвателна програма за биомагнитна терапия с магнитни двойки. В този период все още нашият протокол за лечение с магнитни двойки не бе завършен и това заедно с  прекъсване на лечението по желание на първия случай наложи удължаване на периода на лечение с допълнителни апликации на IPT и магнитни двойки. След м. април протоколът беше изготвен окончателно и това даде възможност, при следващите пациенти, броят на процедурите да се снижи значително.

Проведените биопсии при първите два случая, в хода на лечението, показаха интересни морфологични промени, които ще бъдат предмет на бъдещи наши проучвания.

Представените от нас първи случаи на комбинирано лечение са илюстрация на потенциалните възможности на приложения от нас нов метод при пациенти с авансирало метастатично заболяване, при които конвенционалните методи имат ограничени възможност. Страничните ефекти по време на лечението са незначителни и това дава възможност за много добро качество на живот по време на леченито. Лечението при останалите болни продължава и до момента, без наличието на каквито и да е странични ефекти и състоянието им е стабилизирано.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Натрупаният от нас, първоначален опит от приложението на IPT, в комбинация с биомагнитна терапия с магнитни двойки, ни дава първите основания да приемем, че  е налице синергичен ефект в използваното от нас комбинирано лечение и в допълнение с липсата на странични ефекти разкрива нови хоризонти в практическото приложение на интегративната онкология. Получените резултати до момента са повод да продължим дейността по оптимизиране на лечебената  методика и след натрупване на достатъчно опит да представим нашите резултати в последваща презентация.

 

Литература:

 

1. C. Damyanov, M. Radoslavova, V. Gavrilov, D. Stoeva. Low dose chemotherapy in combination with insulin for the treatment of advanced metastatic tumors. Preliminary experience.  Journal of BUON, 14: 711-715, 2009.
2. Christo Damyanov*, Gherasimova DM, Avramov LA and Masley IK, Insulin Potentiation Therapy in the Treatment of Malignant Neoplastic Diseases: A Three Year Study, Damyanov et al.,  J Cancer Sci Ther 2012, 4.4.
3. Christo Damyanov, Desislava Gerasimova, Ivan Maslev, and Veselin Gavrilov, Low-Dose Chemotherapy with Insulin (Insulin Potentiation Therapy) in Combination with Hormone Therapy for Treatment of Castration-Resistant Prostate Cancer, International Scholarly Research Network ISRN Urology Volume 2012, Article ID 140182, 6 pages
4. Biomagnetism training-course - http://biomagnetism.net/training-course/ 

5. Dr. Mario Ricardo Rodríguez Ramírez, Book of Biomagnetic Pairs -http://en.univich.com/product/book-of-biomagnetic-pairs/
6. Chr. Damyanov, Vl. Pavlov, Iv. Maslev, Personalized  Treatment Aplication in Integrative Oncology, Pariplex - Indian JournalL of  Research ,Volume-7 , Issue-1 ,January-2018 , ISSN - 2250-1991 , IF : 5.761 , IC Value : 86.18.
7. Laurence Zitvogel, Yuting Ma, Didier Raoult, Guido Kroemer,Thomas F, Gajewski,The microbiome in cancer immunotherapy: Diagnostic tools and therapeutic strategies. Science. 2018 Mar 23;359(6382):1366-1370. doi: 10.1126/science.aar6918.
8. Isac Goiz Duran. Biomagnetic pair, Translated by Janice Baily. Privately pulished. 2002.
9. Isac Goiz Duran. El Fenomeno Tumoral. Universidad Autonoma Chapingo Departamento de Fitotecnia, 3 Edicion, Impreso en Mexico, 2000.

 

 

    

Този доклад е изнесен на 18-та Конференция на Европейската ИПТ Академия, Тихуана, Мексико, 05-06.10.2018г.

Прикачени файлове

docx
Снимки преди и след лечението

Коментари

Здравейте! Бих искала да ви информирам, че има и нов метод за озонотерапия, с микрокапсулиран озон, който се приема орално с вода, преминава стомаха и в дванайсетопръстника, началото на тънките черва озонът се освобождава от микрокапсулата и полимфата достига до кръвта. Продуктът е PREMIUM60 под формата на ампули. При тежки заболявания дава много добри резултати в съчетание с досегашните методи.
Благодаря! Надявам се да е от интерес.