Публикация

МЗ икономисва над 2 млн. лева от административни разходи


Министерството на здравеопазването съобщи, че ще икономиса над 2 млн. лв. до края на годината от намаляване на разходите за дейността на комисиите и на възнаграждения по граждански и допълнителни трудови договори.

През май министерството е направило пълна ревизия на действащите граждански и допълнителни трудови договори, както и на всички комисии и технически звена от служители на ведомството, подпомагащи тяхната работа.

Всичките 16 комисии към Министерския съвет и Министерството на здравеопазването, свързани с дейности по здравеопазването, са създадени по силата на закон или подзаконов нормативен акт.

Седем от комисиите – по цените на лекарствените продукти, по Позитивния лекарствен списък, по етика за многоцентрови изпитвания, по прозрачност, Висшият съвет по фармация, Фармакопейният комитет, Централната комисия по етика към МС, се финансират от такси, събирани от дейности, посочени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и други закони. Останалите комисии се финансират от бюджета на МЗ.
 
Съставът на комисиите, създадени със заповед на министъра на здравеопазването, въз основа на подзаконов нормативен акт, беше редуциран до възможния минимум. Броят на членовете на всички технически звена към тези комисии беше значително намален, като в някои от комисиите това намаление е с повече от 50%, съобщава още Министерството на здравеопазването.
 
Уеднаквен е размерът на възнагражденията на председателите и членовете на всички комисии, като е сведен до най-ниския размер на заплащане.
 
Прекратени са, при спазване на определените в тях условия, всички граждански и втори трудови договори на служители на МЗ за дейности, които са включени в длъжностните характеристики, както и на външни експерти, наети за дейности, които не са належащи за момента.

Коментари