Публикация

Екстраинтестинални прояви при деца с възпалителни чревни заболявания

Екстраинтестинални прояви при деца с възпалителни чревни заболявания

Автори: Райна Шентова, Мила Байчев, Петър Хаджийски, Деница Кофионва, Пенка Янева

Клиника по гастроентерология,

СБАЛБД "Проф. Иван Митев" ЕАД, гр. София

Медицински университет - гр. София

 

Въведение: Възпалителните чревни заболявания (ВЧЗ) могат да засегнат различни органи и системи извън гастроинтестиналния тракт. 30%-50% от децата с ВЧЗ имат поне една извънчревна проява, която може дз предшества дебюта на основното заболяване, да е свързана с негова екзацербация или да възникне при клинично неактивна болест.

 

Цел: Целта на настоящото проучване е да се изследват и анализират екстраинтестиналните прояви при деца с ВЧЗ.

 

Материали и методи: Едноцентрово ретроспективно обсервационно проучване, включващо пациентите с ВЧЗ. преминали през Клиниката по гастроентерология на СБАЛДБ „Проф. Иван Митев" ЕАД за периода Март 2011 г. - Май 2018 г.

 

Резултати: В крайния анализ на данните участват 85 деца с ВЧЗ - 50 с улцерозен колит (23 момчета и 27 момичета) и 35 с болест на Крон (20 момчета и 15 момичета). При 57,6% от участниците (60.4% от пациентите с улцерозен колит и 57.14% от пациентите с болест на крои) се установява поне една извънчревна проява, като най-често срещаните се анемия 27/85, изоставане в растежа 6/85, артрит 5/85 и автоимунен хепатит 5/85. В мнозинството от случаите еистраинтестиналните прояви са свързани с активност на основното заболяване, в 9/85 случаи предшестват пьрвоначалната изява на болестта, а в 3/85 случая имат развитие, независимо от това на основното заболяване.

 

Изводи: Екстраинтестиналните прояви се срещат често при децата с ВЧЗ и наличието им обикновено говори за активност на основното заболяване. При постигане на ремисия те търпят обратното развитие, но в редки случаи могат да имат собствен независим ход.

 


Резюме -  "Екстраинтестинални прояви при деца с възпалителни чревни заболявания". 

XIII Национален конгрес по гастроентерология

Коментари