Публикация

РАЗШИРЕНА РЕЗЕКЦИЯ НА ГРЪДНАТА СТЕНА ЗА ЛОКАЛНО РЕЦИДИВИРАЛ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА СЛЕД РАДИКАЛНА МАСТЕКТОМИЯ

РАЗШИРЕНА РЕЗЕКЦИЯ НА ГРЪДНАТА СТЕНА ЗА ЛОКАЛНО РЕЦИДИВИРАЛ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА СЛЕД РАДИКАЛНА МАСТЕКТОМИЯ

Г. Янков, С. Комитски, Р. Романски, М. Плочев, Й. Ямакова, А. Семков , Л. Охеда, Петров Д.

 

Клиника по гръдна хирургия и Клиника по анестезиология и интензивно лечение, МБАЛББ „Света София“, Медицински Университет София

 

Kлиниката по Пластично – възстановителна и естетична хирургия, УМБАЛ „Александровска", Медицински Университет София

 

Цел

 

Тъй като препоръките за терапевтично поведение при локално рецидивирал рак на млечната жлеза (ЛРРМЖ) остават неясно дефинирани, ние оценихме възможностите за разширена резекция на гръдната стена като част от мултимодалната терапия при тази категория болни.

 

Материал и Методи

 

За периода от 2003 до 2018 година са оперирани 10 жени с ЛРРМЖ на средна възраст от 58 години. Инициалната операция при всички болни бе мастектомия, последвана от химиотерапия и лъчетерапия. Средният интервал между тази операция и развилия се рецидив бе 52 месеца. При една пациентка бе извършена VATS талкова плевродеза за асоцииран малигнен излив, с отличен отговор от последващата химио-/лъчетерапия. При 7 болни предоперативно бе извършена и ПЕТ. Обемът на резекция (R0) включваше тотална стернектомия (1); субтотална стернектомия (3), при 2 болни комбинирана с частична резекция на прилежащи ребра и резекции на гръдната стена, включваща от 5 до 6 ребра (6). Допълнително бе извършена парциална резекция на перикард (2), диафрагма (2), клавикула (2), брахиоцефална вена (1) и атипична белодробна резекция (3). Дефектът в гръдната стена (от 10/14 до 22/26 см) бе реконструиран с алопротези от Parietex (4) и Мarlex mesh (6)в комбинаци с кожно-мускулно ламбо от m. Latissimus dorsi (4) или ламбо от оментум (4). При 3 от случаите се наложи допълнителна свободна кожна пластика, при двама в комбинация с разместване на кожно-подкожни ламба.

Резултати: Не бе наблюдавана интраоперативна и 90-дневна следоперативна смъртност. В последните 5 години следоперативно пациентките бяха включвани на неинвазивна вентилация за 4-5 дни, а при 1 болна се наложи инвазивна вентилация през ранна трахеостома за срок от 7 дни. Средният болничен престой бе 12.9 дни. При една болна 3 години след тотална стернектомия алопротезата от Parietex бе отстранена поради оформяне на пурулентни кожно-мускулни фистули.

 

Извод

 

Радикална разширена резекция на гръдната стена за ЛРРМЖ е възможна при голяма част от пациентките, когато се извършва от опитен екип от гръдни и пластични хирурзи.

Прикачени файлове

Коментари