Публикация

Нови клинични пътеки за долекуване и продължително лечение


От 21 юни влизат в сила нови клинични пътеки. Те са за долекуване след вътрешни заболявания с остатъчни проблеми за здравето и след големи хирургични интервенции.
С промените, обнародвани в „Държавен вестник”, Националната здравноосигурителна каса вече е длъжна да заплаща и за продължително лечение след травми и заболявания на централната и периферната нервна система, при вътрешни заболявания, както и при първични имунодефицити.

С новите клинични пътеки се дава възможност на лечебните заведения, които не покриват изискванията, да се преструктурират в хосписи и в болници за долекуване и продължаващо лечение.

Коментари