Публикация

Проблеми при изписването на реимбурсирани медикаменти

Проблеми при изписването на реимбурсирани медикаменти

Има проблеми при изписването на реимбурсирани медикаменти на рецептурни бланки до 100 дни за домашно лечение на хронични заболявания.

 

За това сигнализира Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ).

 

Според сдружението причината е

различно тълкуване на текст от Националния рамков договор за 2018 г.

вследствие на което на общопрактикуващите лекари се „налагат неоснователно санкции“.

Организацията настоява за нормативни промени

Изпратила е писмо до управителя на НЗОК д-р Дечо Дечев.

 

Публикуваме текста на писмото без редакторска намеса: 

 

Уважаеми д-р Дечев,
Обръщаме се към вас във връзка с получени в централния офис на НСОПЛБ сигнали от общопрактикуващи лекари в различни райони на страната за проблеми при изписването на лекарствени продукти на рецептурни бланки (образец МЗ-НЗОК 5 и 5А) за домашно лечение на хронични заболявания.

 

Проблемите са резултат от различното тълкуване на текста в чл. 49, ал. 2 и ал. 3 от НРД 2018 от колегите ИМП и контрольорите на НЗОК/РЗОК, поради което се и налагат неоснователно санкции за ОПЛ.

 

Чл. 49 от НРД 2018 гласи:
Чл. 49 (1) Не се допуска за лечението на едно ЗОЛ едновременно предписване на лекарствени продукти, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, за повече от едно заболяване (един МКБ код), независимо от вида и броя на издадените рецептурни бланки.

 

(2) Не се допуска едновременно предписване от изпълнител на ПИМП и/или от лекар от СИМП на повече от три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ код), както и дублиране на предписанията в рамките на срока за изпълнение на рецептата.

 

(3) Допуска се предписване на лекарствени продукти до 5 календарни дни преди изтичане на срока по ал. 2.“.

 

В ал.2 е записано, че не се допуска изписване (дублиране) на лекарствени продукти за едно заболяване в „рамките на срока за изпълнение на рецептата”. Дефиниция за срока за изпълнение на рецептата в НРД не е дадена, но такава съществува в Чл. 30. на Наредба №4 на МЗ за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти:

 

„Чл. 30. (1) Рецептите, изписани по реда на този раздел, имат срок на валидност считано от датата на издаване, както следва:

 

1. до 15 календарни дни - за рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6) и за отрязък А от рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7);

 

2. до 45 календарни дни - за отрязък В от рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7);

 

3. до 75 календарни дни - за отрязък С от рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7).

 

(2) Отделните отрязъци на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) се изпълняват последователно в следните срокове считано от датата на издаването й:
1. до 15 календарни дни - за отрязък А;

 

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2014 г.) от 25 до 45 календарни дни - за отрязък В;

 

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2014 г.) от 50 до 75 календарни дни - за отрязък С“.

 

„Валидност на рецептата“ е срокът, за който тя може да бъде изпълнена в аптеката.

 

Цитираните текстове от НРД 2018 и Наредба №4 ясно определят изискване при изписването на лекарствата лекарят трябва да се съобрази със срока на валидност на рецептата(отрязъка), в който срок ЗОЛ трябва да си получи предписанията, т.е. датата за получаване да е в този период от време. Въвеждането на този текст в НРД беше направено по предложение на НСОПЛБ в НРД 2015 и целеше единствено удобство за пациентите при получаване на рецептите и предотвратяване на санкции за ИМП, породени от текста в съответния член на предишните НРД.

 

Считаме за уместно, за времето на действие на НРД 2018, да се издаде указание (да се обърне внимание) на текста в чл. 49 от НРД 2018, за да не бъдат санкционирани ИМП, които са спазили разпоредбите на НРД и Наредба 4 на МЗ и да се изиска фармацевтите да следят за дублиране и при наличие на такова да спазят разпоредбите на Чл.6. (1), т. 7 от индивидуалния си договор, който гласи:

 

Рецептата не се изпълнява в аптеката и се връща на приносителя й в следните случаи:

 

7. когато на ЗОЛ за един и същи период на лечение са предписани от ОПЛ, лекар по дентална медицина и/ или от лекар-специалист повече от три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ - код), както и при дублиране на предписанията в рамките на срока, за който са предписани лекарствени продукти.“

 

В случай на дублиране да посочат подходящата дата за изпълнение, тъй като рецептата е валидна по изискванията на НРД и Наредба 4.

 

Предлагаме в НРД 2019 в чл. 49, ал. 2 текстът „както и дублиране на предписанията в рамките на срока за изпълнение на рецептата“ да се измени както следва: „както и дублиране на изпълнението (отпускането) в рамките на срока за изпълнение на рецептата“.

 

Предлагаме в НРД 2019 чл. 49 да отпадне ал. (3) и да се замени с нова: ал. (3 Нова): „ На един отрязък могат да се изписват лекарствени продукти за различни срокове (по-малък, по-голям или равен на 30 дни), при условие, че общият брой дни, за които са предписани съответните медикаменти в трите отрязъка, не надхвърля указаните в Наредба 4 100 дни.

Коментари