Публикация

Началници на клиники/ отделения/ лаборатория

Началници на клиники/ отделения/ лаборатория

„Многопрофилна болница за активно лечение - Уни Хоспитал“ ООД – гр. Панагюрище, на основание чл. 89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД и Заповед № 510/02.11.2018 г. на прокуриста на болницата

oбявява:

I. Конкурс за заемане на длъжности в „МБАЛ – Уни Хоспитал“, по трудов договор, за срок от три години, както следва:

 

 1. Началник на отделение по лъчелечение;
 2. Началник на отделение по медицинска онкология;
 3. Началник на отделение по неврохирургия;
 4. Началник на клиника по урология;
 5. Началник на клиника по кардиология;
 6. Началник на отделение по ендокринология и болести на обмяната;
 7. Началник на отделение по акушерство и гинекология;
 8. Началник на отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия;
 9. Началник на отделение по обща и клинична патология;
 10. Началник на клинична лаборатория.

II. Изискванията към кандидатите за заемане на длъжността „началник на клиника“ са:

 • Да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина;
 • Да са хабилитирани лица;
 • Да имат придобита специалност по профила на клиниката, за която кандидатстват;
 • Да имат минимум 5 /пет/ години трудов стаж по признатата специалност в заведение за болнична помощ;
 • Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към момента на участие в конкурса;
 • Да не са осъждани за престъпление от общ характер.

III. Изискванията към кандидатите за заемане на длъжността „Началник на отделение/лаборатория“ са:

 • Да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина;
 • Да имат придобита специалност по профила на отделението/лабораторията, за която кандидатстват;
 • Да имат минимум 5 /пет/ години трудов стаж по признатата специалност в заведение за болнична помощ;
 • Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към момента на участие в конкурса;
 • Да не са осъждани за престъпление от общ характер.

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, с посочване на длъжността, за която се кандидатства и електронен адрес на кореспонденция;
 • Професионална автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Копие от документ за придобита специалност;
 • Копие от документ за дадено научно звание – за позицията „Началник на клиника“;
 • Документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;
 • Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност повече от 6 месеца/;
 • Свидетелство за съдимост.

Документите по т.1-т.7 се представят от кандидатите заверени за вярност с оригинала, а по т.8 – в оригинал.

 

V. Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап – проверка на документите на кандидатите. Комисията се произнася с решение в писмен протокол по допускането за участие в конкурса на кандидатите, внесли документи. На недопуснатите в конкурса се съобщава писмено на посочения електронен адрес. На допуснатите в конкурса се съобщава писмено, на посочения електронен адрес за датата, часа и мястото на провеждане на следващия етап от конкурса.

 

Втори етап – събеседване. Комисията провежда събеседване с кандидатите на тема: „Развитие на медицинската дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в клиниката /отделението/ лабораторията за началник клиники/ отделения.
Класирането на допуснатите кандидати става по низходящ ред, след събеседването и е средно аритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията по шестобалната система. Комисията класира само успешно издържалите конкурса. Издържали конкурса се считат кандидатите, получили оценка най-малко 4,50.
Резултатът от конкурса се обявява чрез писмено съобщение на посочения от кандидатите електронен адрес, в тридневен срок от съставяне на протокола на комисията.

 

Неразделна част от тази заповед е обявлението за конкурс.
Длъжностните характеристики за съответните длъжности са на разположение на кандидатите в „Човешки ресурси“, при подаване на документите.
Документите се подават в запечатан плик, надписан с името на кандидата и длъжността, за която кандидатства.

 

Документите се подават в „Човешки ресурси“ на болницата в едномесечен срок от публикуване на обявата.

 

Справки на тел.: 035788531 Ирина Тричкова – експерт „Човешки ресурси“ irina.trichkova@unihospitalbg.com

Коментари