Публикация

Лекари, медицински сестри, акушерки, магистър-фармацевти

Лекари, медицински сестри, акушерки, магистър-фармацевти

Многопрофилна болница за активно лечение „Уни Хоспитал” ООД - Панагюрище поради завишаване на обема медицински дейности

търси кандидати за длъжностите

 • Лекар, съдова хирургия;
 • Лекар, кардиология;
 • Лекар, лъчелечение;
 • Лекар, образна диагностика;
 • Лекар, нуклеарна медицина;
 • Лекар, хирургия;
 • Лекар, анестезиология и интензивно лечение;
 • Лекар, спешна медицина;
 • Акушерки;
 • Медицински сестри за отделенията по гастроентерология, вътрешни болести, ортопедия и травматология, нервни болести, кардиология;
 • Магистър-фармацевти за болнична аптека.

Предлагаме

Много добри условия на работа:

 • Възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Атрактивно заплащане – трудов договор;
 • Работа в млад и динамичен екип.

Изисквания

 • Да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина;
 • Да имат придобита специалност по профила на отделението, за което кандидатстват;
 • Опит в отделение, за което кандидатства;
 • Комуникационни умения;
 • Работа в екип;
 • Да не са осъждани за престъпление от общ характер.

Необходими документи за кандидатстване

 1.  Молба;
 2. Професионална автобиография;
 3. Копие от диплома за завършено образование;
 4. Копие от документ за придобита специалност;
 5. Копия на други документи за допълнителна квалификация, ако имате такава.

Срокът за подаване на документите е до 20.11.2018 г.

на е-mail: Irina.trichkova@unihospitalbg.com или в запечатан плик, надписан с името на кандидата и длъжността, за която кандидатства.

 

Справки на тел.: 035788531 Ирина Тричкова – експерт „Човешки ресурси“ или на посочения по-горе електронен адрес.

 

Всички кандидати, които са одобрени в първия етап на подбор по документи, ще получат покана за интервю.

 

МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни.

 

МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви, че МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение.

 

При спазване на вътрешните правила на „МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.

Коментари