Публикация

Болница спечели дело за надлимитна дейност на втора инстанция

Болница спечели дело за надлимитна дейност на втора инстанция

Пловдивският апелативен съд потвърди решение на Окръжен съд - Пазарджик, с което НЗОК се осъжда да заплати на МБАЛ „Хигия“ сумата от 72 335 лева, за неплатена надлимитна дейност през 2015 г.

Освен главницата, осигурителният фонд е осъден да заплати и 17 694 лв. лихви и 8114 лв. разноски по делото

Това информира Центърът за защита правата в здравеопазването.

 

В мотивите на съда е посочено:
„Делегираните бюджети са възведени от закона като задължителен финансов способ и принцип за финансиране на дейността в областта на болничната медицинска помощ, заплащана чрез системата на задължителното здравно осигуряване.

 

От друга страна, на задължително здравноосигурените лица (които не са страна по договорите) е предоставен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и свободен избор на изпълнител на тези дейности (чл. 2 ал. 2 , чл. 4, чл. 35 ал. 1 от ЗЗО); НЗОК е длъжна да заплаща всички дейности в обхвата на този пакет (чл. 45 ал. 1 от ЗЗО) на избрания от здравно осигуреното лице изпълнител.

Изпълнителите на болнична медицинска помощ – и по закон, и съгласно договора, нямат право да откажат предоставянето й

в рамките на гарантирания пакет на избралите ги здравноосигурените лица на каквото й да е основание, в това число и поради изчерпване на средствата от разпределените им лимитирани бюджети.

Разходването на бюджета в един по-ранен момент не лишава зравноосигурените лица от правото им

да ползват гарантирания от закона чрез бюджета на НК пакет болнична медицинска дейност, чрез свободен избор на болница изпълнител, нито е основание, освобождаващо изпълнителя от задължението му да оказва тази помощ. С оглед, което не може да се говори за неизпълнение и още по-малко за виновно такова на индивидуалния договор от страна на болницата, относно оказаната от нея медицинска помощ в превишение на установените месечни, респективно тримесечни стойности и изобщо на бюджетната рамка за съответната година.

 

С превишението на тези стойности

болницата не е надхвърлила обема на възложената й работа

доколкото не касата, а здравноосигуреното лице е с безусловно признато му от закона право на свободен избор на изпълнител.

 

Следователно превишените стойности на надлежно оказаната от изпълнителя болнична медицинска помощ не може да остане и не е предвидено да остане неразплатена.

 

Напротив - изрично е предвидено заплащането й със средства от резерва на бюджета на НК, за което НС на НК следва да вземе съответните решения”.

Коментари