Публикация

БЛС отстоя ролята си на пълноправно участващата организация в здравно-политическите процеси в страната

БЛС отстоя ролята си на пълноправно участващата организация в здравно-политическите процеси в страната

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

През последните месеци не можахме да комуникираме активно с Вас поради напрегнатите условия на непредвидени реформи в здравния сектор. Както знаете, в началото на юни месец бяхме поставени в ситуация на радикални промени, част от които целяха елиминирането на съсловната организация и превръщането й в браншови съюзи, премахване на договорното начало и промяна в основни закони, които да позволят на държавата едноличното вземане на решения за здравните политики и процеси в страната.

 

УС на БЛС вложи изключително много енергия в предотвратяването на нововъзприетия подход за пренебрегване функциите и правата на съсловната организация. Този процес отне голям ресурс от време, през който период успяхме да затвърдим и извоюваме ролята на БЛС като единствена, водеща организация, участваща пълноправно във всички здравно-политически процеси в страната.

 

В тази връзка, искаме синтезирано да Ви запознаем с това, което БЛС успя да постигне до момента:

БЛС остана водещ договорен партньор на всички институции

 

Не само, че нито една от законовите функции на съсловната организация не бе отнета, а се извоюваха допълнителни правомощия - отстоя и надгради своето право за изработване и промяна на Правилата за добра медицинска практика, съгласуване на медицинските стандарти, на продължаващото медицинско обучени и продължаващото професионално развитие.

Успяхме да синхронизираме преговорния процес и приемането на НРД със средносрочната бюджетна рамка

(март-април), което позволява по-голям контрол върху разпределението на парите в здравеопазването.

 

Договорихме НРД да бъде разделено на две части

– едната да се договаря ежегодно, а другата на три години. Същевременно по наша инициатива постоянната част от НРД може да бъде променяна ежегодно. По този начин оптимизираме преговорния процес и имаме възможност да обърнем повече внимание на важните за нас параметри на рамковия договор. Запази се и възможността при неподписване на НРД, да остане в сила действащия до момента договор.

 

За първи път всички направления в сектора ще бъдат обезпечени финансово

като средства по параграфи ще се използват за плащания само за съответни медицински дейности. По този начин планираните средства за определена медицинска дейност ще бъдат използвани само целево за нея.

 

Успяхме да постигнем промяна на забраната НЗОК да заплаща на лечебно заведение дейност, извършена от лекар, който не е на основен трудов договор в болнична помощ (чл. 59, б. (г) в ал. 10 в ЗБНЗОК). Тази дейност ще може да се заплаща по изключение, когато достъпът до медицинска помощ на територията на съответната РЗОК е затруднен, поради недостиг на съответни медицински специалисти.

Отменихме задължителното прелицензиране на лечебни заведения

което щеше да натовари административно 14 хил. лечебни заведения за ИБМП.

 

Инициативата за установяване на съответствията с новите стандарти и правила в болничната помощ ще бъде поета от Агенцията за медицински надзор.

Отпадна предварителното удържане на суми от наложени актове

по категорично искане на БЛС, тъй като предложената мярка противоречи на правния принцип, че за налагане на глоба трябва да има влязъл в законова сила акт.

Интензивната работа на съсловната организация продължава до средата на декември

с договаряне на параметрите по Националния рамков договор. Вярваме, че общите усилия до момента създадоха условия за много по-добра работа на цялата гилдия. Надяваме се, че и занапред ще успеем да обединим усилията си, за да могат постигнатите успехи да бъдат затвърдени и всички ние да работим по-добре през 2019 г.


С уважение,
Д-р Иван Маджаров
Председател на УС на БЛС

 

НРД 2019 - Какво искат лекарите

Коментари