Публикация

Университетска Болница „Света Марина“ - Плевен ще прилага 10-годишния опит в роботизираната хирургия при лечението на своите пациенти през 2019 година

Университетска Болница „Света Марина“ - Плевен ще прилага 10-годишния опит в роботизираната хирургия при лечението на своите пациенти през 2019 година

От януари 2019 година УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен ще прилага натрупания 10-годишен опит в роботизираната хирургия в гинекологията при лечението на своите пациенти. Болницата вече разполага с роботизирана система от последно поколение, с която ще се извършват робот-асистирани операции в гинекологията, общата хирургия и урологията. Роботизираната хирургия е нова философия, която промени бъдещето на хирургията въобще.

С въвеждането на новата роботизирана система в клиничната практика ще се наблюдават по-добри резултати в оперативната и лечебната дейност. Доказани са многобройните ползи за пациентите при прилагането на роботизираната хирургия: намаляване на болничния престой, ниска кръвозагуба, намаляване на постоперативната болка и дискомфорт, бързо възстановяване и връщане на пациентите към нормален социален живот.

През м. януари 2018 г. се навършиха 10 години от въвеждането за първи път на роботизираната хирургия в България и в Югоизточна Европа от екипа на проф. д-р Григор Горчев, д.м.н. Проф. д-р Григор Горчев и проф. д-р Славчо Томов и техните екипи имат съществен принос за развитието на това революционно направление в съвременната медицина не само у нас, но и в Европа. Професор Горчев е първият сертифициран хирург на конзола за работа с роботизираната система da Vinci за Югоизточна Европа и нашата страна, преминал успешно четири нива на обучение в Центъра по телехирургия в Страсбург, Франция.

Приложението на роботизираната хирургия в България стартира на 08.05.2008 г. с извършването на първата в Източна Европа асистирана с робот радикална хистеректомия (отстраняване на матката) от пионера в роботиката проф. д-р Григор Горчев. През 2012 г. той извършва първата в Източна Европа роботизирана операция на жена с рак на шийката на матката със запазване на детеродните й функции (роботизирана радикална трахелектомия), след която пациентката преминава успешна процедура по ин витро оплождане и става майка на здраво дете (м. август, 2012 г.). Към 2012 г. в световната научна литература са описани само 19 случая на жени с такава патология, оперирани с роботизираната система „Да Винчи”, но българската пациентка е единствената с успешно завършила бременност. 

През 2011 г. под ръководството на проф. Горчев за първи път в България стартира развитието на роботизираната хирургия в урологията. Извършена е първата в България асистирана с робот нефректомия (отстраняване на бъбрек). Обучени са двама уролози като хирурзи на конозола, които осъществиха и първите у нас радикални роботизирани простатектомии (премахване на простатна жлеза).

Проф. Григор Горчев е ръководител на проект по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. с наименование „Развитие на научноизследователска, развойна и обучителна дейност в Медицински университет – Плевен чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия”. През 2014 г. е факт инсталирането на роботизирана система от последно поколение с тренировъчен симулатор за провеждане на обучения и развиване на научноизследователска дейност. Сформиран е и първият за страната екип по обща хирургия за работа с роботизираната система, който успешно завършва обучителен курс в Страсбург, Франция. На 09.04.2014 г. е осъществена първата за България операция на пациент с рак на дебелото черво с роботизираната система Da Vinci.

В началото на 2018 г. в Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) бе официално отбелязана 10-годишнината от въвеждането за първи път на роботизираната хирургия в Югоизточна Европа и в България от екипа на проф. д-р Григор Горчев. Това стана с откриването в Телекомуникационен ендоскопски център към МУ-Плевен на единствената за страната експозиция „История на минимално инвазивната хирургия“. Тя е посветена на отбелязването на четири важни годишнини: 25 години от първата минимално инвазивна операция (лапароскопска холецистектомия), осъществена в гр. Плевен през м. май 1993 г.; 10 години от откриването на първия в Югоизточна Европа Телекомуникационен ендоскопски център ТЕЛЕЦ към МУ-Плевен през м. юни 2007 г.; 10 години от въвеждането за първи път на роботизираната хирургия в Югоизточна Европа и в България през м. януари 2008 г. и 5 години от въвеждането за първи път на понятието „хирургия без скалпел“ и лечението на солидни тумори чрез високо интензивен фокусиран ултразвук (ХАЙФУ) в България и Югоизточна Европа през м. декември 2012 г.

За 10-годишен период екипът на чл.-кор. проф. Григор Горчев извършва общо 1200 робот-асистирани операции в гинекологията, от които 693 робот-асистирани хистеректомии за ендометриален карцином; 494 робот-асистирани радикални хистеректомии за карцином на маточната шийка; 10 робот-асистирани параметректомии и 3 робот-асистирани радикални трахелектомии (органосъхраняващи операции за отстраняване на шийката на матката и съхраняване на матката с цел запазване на репродуктивните функции на жената). За последните 5 години научната продукция на екипите по роботизирана хирургия е значителна: 3 дисертации; 3 автореферата; 2 дипломни работи; 11 публикации в чуждестранни научни списания и над 112 публикации в български научни списания. За учебната 2017/2018 година Медицински университет – Плевен е първото висше медицинско училище в страната, което въведе в учебния план по „Медицина“ дисциплината "Минимално инвазивна хирургия“, част от която е и роботизираната хирургия.

За четири поредни години професор Григор Горчев и професор Славчо Томов участват в Световния конгрес по роботизирана хирургия в САЩ, запознавайки международната аудитория с натрупания опит в роботизираната гинекологична хирургия. Професор Горчев е президент на ІІІ Международен Конгрес по роботизирана хирургия на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа, който се проведе през м. октомври 2014 г. в София, България под патронажа на Медицински университет - Плевен. За два поредни мандата той бе член на Управителния Съвет на Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия. Към днешна дата член на Съвета е ректорът на Медицински университет – Плевен проф. д-р Славчо Томов. През м. септември 2019 г. под патронажа на МУ-Плевен в София, България ще се проведе ХI Европейски Конгрес по роботизирана хирургия.

 

Коментари