Публикация

НЗОК ще заплаща единствено за предписваните и отпуснати лекарства

НЗОК ще заплаща единствено за предписваните и отпуснати лекарства

На 3 януари 2019 г. по покана на председателя на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), оперативното ръководство на институцията беше домакин на среща с представители на Българския фармацевтичен съюз (БФС).

 

В резултат на дискусиите бяха постигнати следните договорености:


1. Във връзка с обстоятелството, че в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закона за бюджета на НЗОК 2019 г.

не е регламентиран механизъм касата да заплаща средства на аптеките за обработка на рецепти

под формата на т.н. такса при отпускане, респ. отчитане на рецептурни бланки за лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 на сто, НЗОК ще заплаща единствено за предписваните и отпуснати лекарствени продукти

 

Обработването на рецептурните бланки с предписани лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 на сто е в рамките на нормативно установените задължения на аптеките.

 

Във връзка с това и след съвместни анализи на данните, се постигна съгласие в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

да се регламентира начисляването на полагащата се надценка за търговец на дребно за лекарствените продукти

с ниво на заплащане 100 на сто, и които са с цена на производител до 10 лв. в приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС).

 

По този начин аптеките ще продължат да отпускат лекарствени продукти, които са най-масово (около 76%) предписваните и отпускани - за напълно реимбурсираните лекарства. Така се осигурява и гарантира безпрепятственият достъп на повече пациенти до терапия с тези лекарствени продукти.

 

2. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10/2009 на МЗ се обсъди разпоредбата, съгласно която, когато търговците на едро са снабдили аптеките с лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 на сто, на стойност, по-ниска от определената за реимбурсиране от НЗОК,

касата ще заплаща по-ниската стойност

В тази връзка, в акта по чл.45, ал.15 от ЗЗО – а именно Условията и редът за сключване на договори между НЗОК и аптеките за отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение – ще се регламентира механизмът за контрол по прилагане на горепосоченото правило, вкл. и правомощията на контролните органи на НЗОК за проверка и достъп до съответната документация.

 

Страните се споразумяха да работят и занапред в дух на конструктивизъм и диалог.

Коментари