Публикация

Време е за промени в концепцията за лечение на онкологични заболявания

д-р Хр. Дамянов, д.м., д-р Ив. Маслев, д-р Вл. Павлов

 

Mедицински Център „Интегративна медицина”, София

 

    Огромните инвестиции вложени в молекулярната биология и прогресът в генетиката несъмнено съществено разширяват познанията ни в областта на туморната биология. За съжаление, въоръжена с тези нови познания, онкологията продължи по стария утъпкан път и се задоволява с една удължена преживяемост, измерваща се с месеци и илюзорните представи за напредък в резултатността.

   В продължителен период на непрекъснати опити и стремеж за целенасочено унищожаване на тумора, без да се взема под внимание фактът, че карциногенезата и туморното развитие не са едностранен процес, а комплексни взаимодействия и реакции на целия организъм, очертават един редукционистичен подход, демонстриращ своята несъстоятелност по отношение на резултатност и финансови инвестиции.

  Широко прокламираната таргетна терапия и свързаната с нея терминология, индивидуализирана медицина или прецизирана медицина, подчертаващи уникалността и предимствата на таргетната терапия за съжаление интерпретират индивидуалните характеристики и биологични трансформации на човешкия организъм само с молекулярния профил. Многообразието на туморните мутации, туморната хетерогенност, резистентност, странични ефекти и висока цена са основните фактори, които напълно обезсмислят претенциите и твърденията на пропонентите на таргетната терапия.

  През 2018 г. в задълбочен научен анализ на резултатността от лечението на онкологичните заболявания, вкл. и тази на таргетната терапия, проф. Maeda H от Япония и проф. Khatami M от САЩ правят цялостен анализ на използваните методи на лечение, заложени в една концепция основана на  редукционистичен подход, в разрез с медицинската етика, очакванията на пациентите и огромните обществени разходи. Наред с тези тревожни данни авторите са очертали бъдещите насоки и направления, обобщени в представената от тях концепция за систематичен подход, насочен към коренна промяна.

  Нещо повече, в тази публикация се представя и обсъжда въпросът за ролята и последствията от широко прилаганите ваксини за профилактика на инфекциозни заболявания. И тук изводите на тези учени, аргументирани с научни доказателства, се разминават с прокламираната им безопасност.

  В информационното и медийно пространство, в страната ни, се очертава една целенасочена кампания за представяне на безкритични данни за ефективността на широко прилаганите методи за лечение на онкологични заболявания. Налице е пълна липса на научно обосновани анализи, което е единствено в интерес на груби комерсиални интереси.

    С цел да насочим обществения и професионален интерес към актуални научни данни, от световно признати специалисти, ние представяме в превод най-важните елементи от тяхната публикация.

   Основавайки се на научните изводи и съображения, както и собствен дългогодишен клиничен опит при лечението на онкологични заболявания, напълно споделяме изводите на авторите и считаме, че е крайно време за радикални промени в концепцията за лечение на онкологичните заболявания. Надяваме се лекарската ни общност, въоръжена с научни познания да не позволи да бъде използвана и употребена, в разрез с лекарската етика, за реализация на огромни корпоративни интереси.

 

 

 

Анализи на повтарящи се неуспехи в терапията на рак на солидни тумори: лош тумор-селективен достъп на лекарства, ниска терапевтична ефикасност и неприемливи разходи

 

Maeda H, Khatami M

 

Clin Transl Med. 2018 Mar 1;7(1):11. doi: 10.1186/s40169-018-0185-6.

 

Analyses of repeated failures in cancer therapy for solid tumors: poor tumor-selective drug delivery, low therapeutic efficacy and unsustainable costs.

Maeda H1,2,3, Khatami M4.

 

Author information

 

1. BioDynamics Research Foundation, Kumamoto University (Med), Kumamoto, Kenshin Bldg 3F, Kuwamizu 1-chome, 24-6, Chuo-ku, Kumamoto, 862-0954, Japan. maedabdr@sweet.ocn.ne.jp.

2. Osaka University Medical School, Osaka, Japan. maedabdr@sweet.ocn.ne.jp.

3. Tohoku University, Sendai, Japan. maedabdr@sweet.ocn.ne.jp.

4. Inflammation, Aging and Cancer, National Cancer Institute, The National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA. mkgoodness@aol.com.

 

Резюме

 

В продължение на повече от шест десетилетия редукционистичен подход при химиотерапията на рака, включително имунотерапията при солидни тумори, доведоха до неуспех в резултатността от 90% (± 5) според правителствените агенции и индустрията. Въпреки огромното публично и частно финансиране и първоначалния ентусиазъм по отношение на таргетната терапия за органо специфични ракови заболявания, молекулярно насочените лекарства за специфични ензими, като кинази или инхибитори на рецепторите на растежния фактор, резултатите са много мрачни и разочароващи. Основните научни причини за повтарящи се неуспехи на този терапевтични подходи се дължи на редукционистичен подход при изследването на безкрайния брой генетични мутации в хаотична молекулярна среда на солидни тумори, които са основи на разработването на лекарства. Безопасността и ефикасността на кандидат лекарствата, тествани в епруветки или на експериментални туморни модели на плъхове или мишки, обикновено се оценяват и одобряват от FDA. Съотношенията между разходите и ползите от такива таргетни терапии са далеч от идеалните в сравнение с антибиотиците преди половин век. Тези тревожни данни за неуспеха на клиничните резултати, повишената публичност за специфични ваксини (например, HPV или грип), насочени към младите и старите популации, заедно с увеличаването на заболеваемостта и смъртността от рак, доведоха до огромни обществени и трудно контролирани разходи по целия свят. В статията се обсъждат научните  данни на използваните до момента ракови терапии и ваксини. Представен е и бъдещ логически подход при проучванията и лечението на рака и ваксините.

 

 

Към статията:

 

Бъдещи перспективи: логични, систематични методи съобразени със съотношението разходи/полезност за научни проучвания и лечение на онкологичните заболявания

 

Липсата на систематични подходи към раковата биология е може би основната причина за изключително бавния напредък в разбирането в науката за рака, доказано от високите нива на неуспех  и свързаната с тях загуба на милиони животи и огромна икономическа тежест за обществото. Подходите за разработване на лекарства, които са инхибитори на специфични растежни фактори, рецепторни молекули или ензими и са идентифицирани в хаотична и разтроена околна молекулни среда на тумори със специфични локализация или настоящ подход за приложение на патоген-специфични ваксини, се разглеждат като „молекулни фалшиви маркери“, базирани на лъжлива основа. Тези безсмислени схеми ни напомнят дебатите в Конгреса на САЩ за "изграждане на мостове към нищото" [18, 22, 37, 65, 66]. Лицата, които вземат решения за такива неразумни подходи, напълно пренебрегват биологичните последици от реакциите на тялото и обширните вреди, предизвикани на имунитета, когато пациентите се лекуват с комбинация от цялостно (или частично) облъчване на тялото и таргетна терапия („дизайнерски лекарства“).

 

Неотдавнашната статия на  Prasad и колегите [132] подкрепя нашите научни опасения, че въпреки съобщената намалена специфична за болестта смъртност, общата смъртност е непроменена или увеличена. Много лекарства за лечение на рак биха инициирали или ускорили други причини за смърт, като дисеминирана интраваскуларна коагулация (DIC) и множествени органна недостатъчност (MOF) като последици от усложнения като екстремна умора или инфекции, интерстициална пневмония, остър сърдечен пристъп или кахексия, често водещи до загуба на живота на пациентите. Почти всички други заявени молекулярни-таргетни терапии, които са силно публично рекламирани и финансирани, се фокусират върху идентифицирането на безкрайни генетични мутации в специфични локализации на  солидни ракови заболявания, водят до малко, ако изобщо го има, успех в лечението на раковите пациенти. Повечето от тези лекарства, които често придружени с пълна или частична радиация, водят до биологична интоксикация при вече имуно-компроментираните пациенти. Лекарствата не само водят до животозастрашаващи странични ефекти, но и са изключително скъпи за пациентите и застрахователните компании.

 

По-долу ние очертаваме, че бъдещите систематични подходи за изучаване на невероятната комплексна роля на имунната дисфункция, предизвикана от имунните разрушители към многостепенна канцерогенеза, които са тясно свързани с ангиогенезата (отличителен белег на тъканния растеж, хипоксията и променената биоенергетика) предлагат огромни възможности за изследвания и терапевтични достижения.

 

а. Модалности, които използват нанотехнологии за тумор селективно доставяне на лекарства, въз основа на ЕРR ефекта (повишена пропускливост и задържане) с пълно съобразяване с туморната среда. Използването на туморни среди за тумор-селективно натрупване на лекарства включва по-ниското рН на туморната тъкан (1-1.5 единици) в сравнение с нормалната тъкан (рН 7.4). В допълнение, уникалните характеристики на повишен глюкозен транспорт в тумора осигуряват добър таргет при използване на гликозил-съдържаща част за лекарствено въздействие. Освен това, хипоксията, която е резултат от емболизирания приток на кръв в съдовете на солидни тумори, може да бъде възстановена от нитро агенти или подобни, за да се подобри притока на кръв и доставянето на лекарството. Киселата среда на тумора предлага подходящо място за EPR и разграждане чрез хидролитични ензими (например, катепсин, ММР и т.н.) или спонтанно разграждане на киселинно лабилно свързване (например хидразон, естерни връзки) между линкерни полимери и определени лекарства.

 

б. Систематични проучвания за разбиране на имунните разрушители - (оксидативен стрес) предизвикаха начални насоки във фазите на развитие на имунната дисфункция в посока на многостепенна туморогенеза и ангиогенеза. Ефективният имунитет се определя като баланс между две силно регулирани и биологично противоположни клонове, Ин (туморицидни) и Ян (туморогенни) свойства на острото възпаление, невероятно прецизна сигнална комуникация между имунната и неимунната системи. Процеса Ин и Ян се е предполагало, че изисква диференцирана биоенергетика на различни етапи от живота, от растеж на плода, след раждане до зряла възраст и процес на стареене или хронични заболявания. Неповлияното възпаление е описано като общ знаменател на процеса на стареене и индуцирането на "леки", "умерени" или "тежки" имунни нарушения, включително рак. Подробно разбиране за загубата на баланс в туморицидните (Ин) и туморогенните (Янг) свойства на ефективния имунитет, който защитава здравето, трябва да бъде в центъра на бъдещите изследвания.

 

с. Детайли за взаимодействията патоген-гостоприемник и профилите на имунния отговор в чувствителните тъкани. Наскоро ние направихме предложението, че хроничното възпаление предизвиква освобождаване на хистамин в локални и отдалечени тъкани, променящи многобройни други имунни отговори и киселинно-алкалното поведение в тъканите, включително васкулатура. Хистаминът е предложен като син печат (blue print) в генезиса на "леки", "умерени" или "тежки" имунни нарушения, включително специфични за сайта ракови заболявания.

 

Очаква се горните логически подходи към терапията и фундаменталните изследвания на сложната биология на ефективния имунитет да доведат до разработването на икономически ефективни проекти за разбиране не само на раковата биология или как да се предотврати или контролира (лекува) но и ефективни подходи за разработване на универсални ваксини и цялостно стимулиране на здравето. Освен това се очаква систематичните подходи за разбиране на ефективния имунитет да поставят основата за свеждане до минимум или забавяне на началото на почти всички други хронични и предотвратими болести за застаряващото население по света.

 

Заключение

 

Фокусът на тази перспектива е да се оценят ограниченията на настоящите терапевтични подходи към рака. Представихме научни анализи на обезпокоителните данни за процента на неуспех на резултатите от 90% (± 5) на настоящите терапевтични подходи за лечение на солидни тумори. През последните шест десетилетия е постигнат само ограничен успех с лекарства като Gleevec или няколко други препарати, които се използват за лечение на пациенти с хематопоетични ракови заболявания и меки тъкани или семиноми.

 

Бъдещите насоки за развитие на науката за рака и лечението му, за да бъдат от полза за обществеността, трябва да се съсредоточат върху възстановяването на имунния надзор, защитния механизъм на организма за унищожаване на раковите клетки. Прокламираните „таргетни“ терапии, които могат или не могат да удължат ремисия на рак за няколко месеца, не трябва да се приемат повече като „лечение“ от онколози, учени или пациенти. Тези извънредно скъпи проекти напълно пренебрегват страданията и преживяванията, които променят живота на пациентите и техните семейства или настойници. Мъчителният период на оцеляване надхвърля ползата от отлагане на „смъртна присъда“ на пациентите за няколко месеца. Важно е да се помисли сериозно, че разходите за провеждане на твърде много проекти, които са извън фокус, включително  използването на специфични технологии за откриване на „таргетни“ или „дизайнерски“ лекарства, които многократно са проваляли пациенти, се е увеличило 340 пъти през последните 10 години, докато  постигнато е много малко. Този ужасяващ подход за постигане на печалба от нещастието на пациентите вече не може да бъде поддържан или толериран.

 

Друга сериозна загриженост в процеса на разработване на лекарства, колкото и да е погрешна, са дългите процеси и забавяния при получаването на патенти, собственост и одобрение за нови лекарства. В повечето страни изключителното право на собственост за маркетинг на конкретно лекарство често е гарантирано за период от десетилетия. Предлагаме премахване на наложените понастоящем разпоредби на патентната система за лекарства с цел ускоряване на разработването на генерични лекарства и подобряване на достъпа на лекарствата до пациентите. Често индустрията успява да удължи блокирането на патентованите лекарства за неограничено време, за поддържане на пазарните цени на лекарствата на високо ниво и за високи печалби.

 

 

Рак; индуцирана болест на ХХ век! Индукция на толерантност, повишена ентропия и „тъмна енергия”: загуба на биоритми (анаболизъм / Катаболизъм).

 

Professor Mahin Khatami, PhD

Cancer; an induced disease of twentieth century! Induction of tolerance, increased entropy and 'Dark Energy': loss of biorhythms (Anabolism v. Catabolism).

Mahin Khatami, Clinical and Translational Medicine 20187:20, 2018,  https://doi.org/10.1186/s40169-018-0193-6

Author information: Inflammation, Aging and Cancer, National Cancer Institute (NCI), National Institutes of Health (NIH), Bethesda, MD, USA. mkgoodness@aol.com.

 

 

Резюме

 

Поддържането на здраве включва синхронизирана мрежа от катаболични и анаболни сигнали между органи / тъкани / клетки, която изисква диференцирана биоенергетика от митохондриите и гликолизата (биологични закони или биоритми). Дефинирахме биологичните циркадни ритми като Ин (туморицидни) и Ян (туморогенни) процеси на остро възпаление (ефективен имунитет), включващи имунна и неимунна системи. Ролята на патогените в промяната на имунитета и предизвикването на заболявания и рак е документирана преди повече от век. Въпреки това, през 1955 г., лицата, вземащи решения в онкологичните и други медицински заведения, са позволили на обществото (настоящите бейби бум/ Вaby boomer) да консумират милиони дози от заразени с вируси полиомиелитни ваксини. Рискът от заболеваемост от рак и смъртност рязко нарасна от 5% (процент на наследствена / генетична или вродена болест) през 1900-те години до сегашния си страшен статус съответно 33% или 50% сред жените и мъжете. Въпреки по-добрата хигиена, съвременните технологии и откриването на антибиотици, бейби-бумерите и следващите 2-3 поколения са по-болни от предишните поколения на същата възраст. Американският здравен статус се нарежда на последно място сред другите развити страни, докато Америка инвестира най-много средства за здравеопазване. В тази перспектива ние представяме доказателства, че ракът е индуцирана болест на ХХ век, улеснена от голяма измама от рак / медицински институции  за огромни корпоративни печалби. За разлика от популяризираните мнения, че ракът е 100, 200 или 1000 болести, ние показваме, че ракът е само едно заболяване; тежките нарушения в биоритмите (диференциална биоенергетика) или загуба на баланс в Yin и Yang на ефективен имунитет. Проектите за рак, които се насърчават и финансират от лицата, вземащи решения, са редукционистичен подход, грешни и неетични и водят до загуба на милиони ценни животи и финансова токсичност за обществото. Публичната ваксинация с ваксини, специфични за патогени (например грип, хепатит, HPV, менингит, морбили) отслабва, а не насърчава имунитета. Резултатите от безотговорни проекти за науките за рака или ваксините са увеличено население на зависимо от лекарства болно общество. Честотата на неуспеха на изхода на „таргетни“ лекарства, „прецизност“ или „персонализирана“ медицина са 90% (± 5) за солидни тумори. Ние демонстрираме, че стареенето, честото излагане на вредностии от околната среда, инфекции и специфични за патогените ваксини и съставки са „антигенно пренасищане” на имунната система, изкривяване на профилите на Ин и Ян, което води до индукция на „леки”, „ умерени” или „тежки” имунни нарушения. Индукция на имитации или рецептори за разпознаване (например PRRs), като IRAK-M или IL-1dRs ("дизайнерски" молекули) и свързана геномна нестабилност и свръхекспресия на фактори, стимулиращи растежа (например, пируват кинази, mTOR и PI3Ks, хистамин, PGE2, VEGF) може да доведе до имунен толеранс, улеснявайки раковите клетки за отвличане на анаболният механизъм на имунитет (Yang) за техните повишени изисквания за растеж. Експресията на съставните ембрионални фактори би могла отрицателно да регулира диференциацията на туморните клетки чрез епителен-мезенхимален преход и да създаде "двойна отрицателна обратна връзка", която влияе върху метаболизма на тъканите при хипоксични условия. Освен това се предполага, че индуцирането на толерантност създава „тъмна енергия“ и повишава ентропията и температурата в раковата микросреда, което позволява безконтролна ракова пролиферация и митоза заедно с повишен метаболизъм на глюкозата чрез ефектите на Crabtree и Pasteur, при митофаги и рибофаги, в условията, които са токсични за преживяемостта на гостоприемника. Ефективната транслационна медицина при лечението  изисква систематични и логически проучвания на сложни взаимодействия на туморни клетки с гостоприемна среда, които диктуват клиничните резултати. Насърчаването на ефективен имунитет (биологични циркадни ритми) са основни стъпки за коригиране на диференцираната биоенергетика на гостоприемника и контролиране на растежа на рака, предотвратяване или забавяне на появата на болести и поддържане на общественото здраве. Авторът призовава независимите професионалисти и политиците да разгледат по-отблизо дилемата на рака и да спрат „научните / медицинските схеми на Понци“ на мощна група, която контролира зависимото от лекарства болно общество, преди да се изпарят всички надежди за насърчаване на общественото здраве. 

 

Забележка:

 

Вaby boomer: лице, родено през годините след Втората световна война, когато е имало временно изразено увеличение на раждаемостта.

 

"Очаква се американските разходи за здравеопазване да скочат, тъй като бейби-бумерите стават възрастни граждани".

Коментари