Публикация

Кой има право на пари за помощни средства

Кой има право на пари за помощни средства

Какво може би не знаем?

Честа заблуда е, че хората с увреждания са само инвалидите с Експертно решение, ТЕЛК и група инвалидност.

Хора, които по различни причини са трудно подвижни или лежащо болни, съгласно Законa за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) се дефинират като хора с увреждания и се ползват със същите права за получаване на помощ от Агенцията за социално подпомагане (АСП) за закупуване на помощни средства, както инвалидите, при това без да имат ТЕЛК и без да са инвалиди с група инвалидност.

 

В същото време хората с ТЕЛК и група инвалидност имат права за получаване на помощ от АСП за закупуване и на други помощни средства освен тези вписани в ТЕЛК-а.

"Увреждане" е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид. Всички хора могат да бъдат хора с увреждания без значение възрастта им, имотното и материално състояние дори и когато никога през живота си не са били лекувани в болнично заведение. /Закон за интеграция на хората с увреждания/

 

Без оглед на:

 • възраст;
 • социален статус;
 • пенсия, заплата, други доходи; 
 • инвалидизирани с/без ТЕЛК, както и неинвалиди

могат да бъдат хора с увреждания по смисъла на закона и да са равностойни с еднакви права за получаване на целева помощ за закупуване на помощни средства.

Хората с увреждания имат право да получат

от Агенцията за социално подпомагане целева помощ за закупуване на помощни средства и медицински изделия. Отпуснатата помощ важи за закупуване на помощни средства и медицински изделия само от фирми, лицензирани от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за хората с увреждания.

Състоянията и уврежданията на хората могат да се променят във времето.

 

Важно: Никой не може да отнеме правото на хора с увреждания да получат целева помощ, включително и служителите на Агенцията за социално подпомагане!

 

Инвалидите с ТЕЛК с изписани помощни средства и медицински изделия в Експертното решение имат право и на други, които не са изписани в конкретния ТЕЛК помощни средства и изделия.

Според закона за интеграция на хората с увреждания -  Чл. 44. (1)                                                        

Хората с трайни увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за:

 1. покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер 1200 лв./ еднократно;
 2. внос на лично моторно превозно средство;
 3. преустройство на жилище - еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за възрастни и деца с трайни увреждания с над 90 % трайно намалена работоспособност;
 4. право на пътни разходи;
 5. придружители на лица;
  - с увредено зрение;
  - със затруднения в придвижването;
  - с интелектуални затруднения;
  - с психически разстройства;
  - интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота;
  - преводачи на лица с увреден слух;
  6. субсидия за започване на собствен бизнес или разширяване на съществуващ бизнес - за хората с трайни увреждания с над 50 на сто трайно намалена работоспособност с ТЕЛК.

Имат право и на изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

 

Трудноподвижните болни на основание ставно-костно заболяване, което е удостоверено с документ от лекар, имат право да получат инвалидна количка, стол за тоалет и баня, проходилка, 4 опорни бастуна или патерици за придвижване, антидекубитален дюшек и антидекубитална възглавница и други помощни средства. 

Коментари