Публикация

Нови правила за специализациите

Нови правила за специализациите

Министерството на здравеопазването предлага промени в Наредбата за специализациите.

Ведомството ще субсидира базите за обучение за местата, финансирани от държавата по клинични специалности

Лечебното заведение, получавало субсидията, ще е длъжно да назначи специализанта след придобиването на специалност за срок, равен на срока на обучението, за който е изплащана субсидията. Ако лечебното заведение или специализантът не изпълнят това задължение, е предвидено съответната страна да възстанови субсидията.

 

Министерството предлага

специализацията по клинични специалности да се осъществява и въз основа на договор за повишаване на квалификацията

сключен между база за обучение и неин служител с придобита вече друга специалност или между висше училище и негов служител, заемащ академична длъжност. По този начин ще се постигне стабилност и предвидимост в трудовите правоотношения, смятат от МЗ.

 

Тъй като в момента заемането на длъжностите за специализанти се извършва от работодателя по избран от него начин, което се приема от кандидатите за специализация като проява на субективизъм, то с Проекта на Наредбата МЗ предлага заемането на длъжностите за специализанти да се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда.

 

Министерството предлага

специализацията по Обща медицина да се осъществява по общия ред за клинични специалности

– въз основа на срочен трудов договор на длъжност за специализант, а не въз основа на заповед на ректора. По този начин ще бъде разрешен основният проблем с липсата на доходи по време на специализацията и ще се създаде равнопоставеност между специализантите.

 

MЗ ще субсидира базите за обучение по Обща медицина

за местата, финансирани от държавата, и специализацията по Обща медицина няма да натоварва бюджета на лечебното заведение за първична медицинска помощ. По реда на действащата към момента Наредба специализантът не получава доходи по време на обучението си, което с предлаганите от МЗ промени ще бъде преодоляно.

 

Проектът на Наредбата предвижда създаване на възможност на специализантите да се отпускат стипендии със средства по европейски проекти и програми или от друг източник.

 

Систематизирани са текстовете, касаещи обучението за придобиване на специалност от лекарите по дентална медицина и премахване на установени към момента непълноти в условията за обучението им.

 

Предвижда се още да отпадне изискването таксите за обучение да бъдат обвързани с месечната минимална работна заплата за страната

По този начин ще бъде избегнато допълнителното финансово натоварване на специализантите.

 

МЗ предлага регламентиране на реда, по който лицата, които не са издържали държавния изпит за специалност, да могат да бъдат разпределени в изпитна комисия с различен състав.

 

С всички предложения за промени и мотивите за тях може да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари