Публикация

Две магистратури по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ разкрива МУ - Плевен

От средата на февруари 2019 г.  Медицинският университет  в Плевен стартира прием на документи на кандидат-студенти за новоразкритите две магистратури по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ . Обучението ще бъде задочно, платено, с продължителност съответно 1 и 2 години.

Първата магистратура е с продължителност 1 година и е за кандидати, завършили бакалавърска степен по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“. Втората магистратура /с продължителност 2 години/ е за кандидати със специалност „Рехабилитатор“ и образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ /специалист/. Курсът на обучение за двете програми дава възможност за надграждане на знанията, уменията и професионалните компетенции в отговор на растящите научни и клинично-практически изисквания и стандарти. Целта е повишаване на конкурентоспособността и реализацията чрез обогатяване на теоретичната и практическа подготовка.

Приемът на студенти в двете магистърски програми по “Медицинска рехабилитация и ерготерапия" ще се провежда чрез устен изпит-интервю.

Коментари