Публикация

Клинична оценка на ефективността от Neuroforma- инструмент за рехабилитация във виртуална реалност

Клинична оценка на ефективността от Neuroforma- инструмент за рехабилитация във виртуална реалност

Невродегенеративните заболявания, особено тези с генетична предиспозиция, постепенно намаляват двигателните и когнитивните способности на пациентите, което води до неспособност за работа и до социално изключване. Достъпът до компютрите и новите технологии отваря възможности за нови инструменти за виртуална реалност в рехабилитацията. Neuroforma е компютърна програма,  предлагаща двигателни и когнитивни упражнения, която подпомага и допълва стандартната рехабилитация и улеснява отдалечената грижа на терапевта. Тя е базирана  на технология за улавяне на движенията, която е съвместима с конвенционална уеб камера и включва 21 интерактивни упражнения.

 

Цел

Целта на проучването е да се оцени ефективността на  Neuroforma в рехабилитацията на пациенти с невродегенеративни заболявания като множествена склероза , спиноцеребеларна атаксия  и болест на Хънтингтън.

 

Методи

Участващите в проекта пациенти- 111 на брой, бяха разделени в няколко контролни групи.

Всички участници преминаха неврологична оценка преди проучването и след 6 седмици.

Скалите ,които се използваха бяха : за МС- Разширена скала за оценка на инвалидния статус, за HD-Обединена Хънтингтън скала за оценка на заболяването, за SCA- скала за оценка на атаксия- SARA.  Двигателните функции бяха оценени с помощта на 8-метровия тест за ходене и Теста с 9 дупки. Когнитивната оценка беше базирана на Stroop Color-Word Interference Test и теста за вербална плавност. Скалата за депресия на Бек, въпросникът за здраве на пациента и EQ-5D скалата ,са използвани за самооценка на симптомите на депресия, качеството на живот и статута на хората с увреждания.

 

Neuroforma

Neuroforma е компютърна програма, която се основава на технология за виртуална  реалност за улавяне на движенията. Движението на тялото на трениращия пациент се улавят от 2D или 3D камера.

Изображението му се показва на екрана на компютъра заедно с виртуални обекти, с които пациентът взаимодейства. Виртуалните обекти водят пациента и позволяват точно моделиране на правилните начини на движение.

Тренировката на изследваните лица, включваща 6-седмично проучване, се състои от 30-минутни упражнения с Neuroforma.  Всеки участник извършва по 8 упражнения на ден, включващи различни нива на трудност. Поради нарушения на баланса, пациентите се упражняваха в седнало положение. Участниците в контролните групи запазиха обичайната си програма на дейност и рехабилитация.

 

Резултати - постижения от програмата

Придържането към упражненията в трите изследвани групи беше стриктно. Средният процент на тренировъчните сесии беше 85% в групата с МС, 87% в групата с ХД и 90% в СКА. Постиженията в програмата са различни в трите групи. При моторните упражнения най-голямото ниво на трудност е достигнато при 71% от пациентите с МС, 39% при пациентите с ХД и 60% при пациентите със СКС;  в когнитивните упражнения резултатите са 68% за MS,  26% за HD и 51% за SCA .

Наблюдавано е  значимо намаляване на проблемите с атаксията при SCA и в хореята при HD.  Подобряването на когнитивните функции при Stroop Color-Word Interference Test е отбелязано във всичките три групи. Пациентите с МС също показват подобрение във вербалния тест за плавност. Освен това, имаше статистически значимо намаление на симптомите на депресия при упражняване на пациенти с MS и SCA. Не са наблюдавани статистически значими промени в контролните групи, с изключение на намаляване на симптомите на депресия в контролната група с HD.

 

Заключение

-Клиничната оценка показва значително подобрение на двигателните функции и на ръчните умения на пациентите, упражняващи се с Neuroforma, особено намаляване на хореята при пациенти с HD и атаксия при пациенти с SCA

- Пациентите с МС показват най-голямо подобрение в когнитивните функции след проучването

- Симптомите на депресия намаляха в групите  на MS и SCA

- Пациентите, които са се упражнявали редовно, са постигнали значително подобрение както в когнитивните, така и в двигателните функции, като са достигнали и най-високите нива на трудност при тренировките с Neuroforma

- Наблюдаваният напредък потвърждава, че редовните и интензивни упражнения водят до намаляване на симптомите на заболяването и подобряване на двигателните и когнитивните функции. Тези промени оказват положително влияние върху ежедневното функциониране на пациенти с хронични и прогресивни неврологични заболявания

- Системата Neuroforma е ефективен и привлекателен инструмент за рехабилитация във виртуалната реалност, която допълва стандартната терапия.

 

                                                                                                                     Превел: Весела Енева

 

 M. Rakowicz1, M. Kruszyński2, A. Sobańska1 , J. Bembenek1, B. Lech3 , K. Ziora-Jakutowicz1, I. Stępniak1, H. Sienkiewicz-Jarosz1, G. Witkowski1, D. Lis4, K. Kurowska1, W. Wicha1, M. Skroczyński5, M. Polak2, A.Chabuda6, L. Czerwosz7, M. Pawlisz2, M. Kruszyński2

 

1.Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw

2.Faculty of Physics, University of Warsaw, Warsaw

3.Mossakowski Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences, Warsaw

 

                                                                                    

 

 

Коментари