Публикация

Медицинският одит – за качество и ефективност в здравеопазването

Доц. Златица Петрова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит”, в интервю за Хелт медия.Доц. Петрова, свикнаха ли вече лекарите, че дейността им се проверява от ИА „Медицински одит”?
Не само че колегите свикнаха, но вече агенцията е достатъчно популяризирана. Отначало имаше известен негативизъм, защото очакванията, създадени не и без участието на медиите, бяха, че ние ще бъдем подобие на някаква полицейска структура, нещо като „медицински ДАНС”... Въпреки че в този тип структури няма нищо лошо, защото те съблюдават за реда и законността.

Но ние успяхме да променим първоначалната негативна реакция, защото целта на медицинския одит не е само да проверява и да контролира предоставянето на медицинските дейности на гражданите, а да утвърждава професионализма, методологически да подпомага лекарите, да съумее да диференцира и добрите практики, да ги извади на светло и да демонстрира техните постижения. На базата на анализа от извършените проверки ние се опитваме да подпомогнем и изграждането на стандартите за качество и ефективност в медицинската помощ. Всичко това ни създаде реален професионален образ и вече ни посрещат спокойно.

Успяхте ли да привлечете в екипа си такива специалисти, за които проверяваните лекари да не могат да кажат – „той не е виждал жив пациент, а иска да контролира”?
По принцип лекарите сме чувствителна структура на обществото. И това е нормално, когато се занимаваме с най-чувствителната житейска сфера – живота и здравето. Лекарите са и творци в своята дейност, поради което не приемат еднозначно възможността някой да ги ограничава да работят в определени параметри и стандарти. Затова при подбора на екипа стремежът ми беше да поканя професионалисти с достойнство и опит, чиито решения да тежат.

Повечето от работещите в агенцията са хора с по две специалности, работили са дълги години като клиницисти, но имат опит и в управлението на здравеопазването. Наскоро голям наш екип провери една от престижните софийски болници и се завърна изключително удовлетворен, защото колегите първо са ги посрещнали напрегнато, но в хода на одита са си променили коренно мнението и даже са им благодарили за професионалната работа.

Разграничени ли са добре контролните функции на агенцията и на НЗОК?
Това разграничение съществува още на законодателно равнище. Агенцията работи основно върху медицинската целесъобразност на извършените дейности и върху изпълнението на стандартите. А Националната здравна каса проверява вида и обема на предоставената медицинска помощ, както и съответствието между полученото заплащане и реално свършената работа.

Ако трябва по-подробно да кажа какви са правомощията на агенцията, трябва да посоча, че ние проверяваме структурата, управлението, дейността, организацията на всички лечебни заведения от извънболничната и болничната помощ, независимо чия собственост са. Освен това проверяваме съответствието на тяхната дейност със Закона за лечебните заведения, Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване само по отношение на чл. 101 и чл. 102 (гарантирането на пакета услуги, заплащани по линия на задължителното и доброволното здравно осигуряване) и всички поднормативни документи към тези закони.

В нашата сфера е проверката на качеството и ефективността на медицинските дейности, както и съответствията със стандартите в различните медицински специалности. Важна сфера от работата ни е гарантирането на правата на пациентите.

Имате ли отношение към лекарствата?
Само към тези, които са на пълно държавно финансиране, например медикаментите за онкоболните, както и лекарствоснабдяването и потреблението в лечебните заведения. Ние нямаме отношение към аптеките, те са прерогатив на НЗОК.

Значи нямате конфликти по отношение на проверките с касата?
Не само това, но имаме много добро професионално сътрудничество. Съвсем накратко казано, НЗОК се интересува дали дадена дейност е извършена в пълния си обем, според изискванията на клиничните пътеки, а нашата агенция проверява с какво качество е извършена дейността. И това е напълно нормално, защото НЗОК е финансиращ орган, а ние сме медицински одит.

А как са разпределени функциите между агенцията, Българския лекарски съюз и правосъдната система, когато става въпрос за проверка и взимане на отношение по казуси, които са завършили със смърт или трайно увреждане на пациента?
Това е много сложен въпрос. Всяка от посочените институции има отношение към такива казуси, но по различен начин. При съмнение за медицински пропуски, които са довели до смърт или трайно увреждане, близките на пациента имат правото да подадат жалба, която адресират до когото те са преценили.
Нарочно не казвам лекарска грешка, защото това понятие може да се употреби едва когато съдът се е произнесъл, че има вина.

Но дори и да няма пациентска жалба, ако агенцията за медицински одит установи пропуски, които надхвърлят предвиденото в Закона за административните нарушения и наказания, тя е задължена да сезира прокуратурата. От своя страна Етичната комисия на Българския лекарски съюз може да се произнесе и евентуално да прецени дали има основание да се отнемат лекарски права.

Изчистено ли е вече понятието „лекарска грешка”?
Има разлика между „медицинска” и „лекарска грешка”. Във втория случай вече има някаква персонификация. Докато медицинската грешка може да бъде свързана и с условията, в които се изпълнява дадена дейност, с достъпа, с организацията и т.н. Тук не може да се посочи един-единствен потенциално виновен.

Дайте такъв пример за медицинска грешка.
Например, ако едно интензивно кардиологично отделение трябва да има денонощно специалист кардиолог, но това не е изпълнено и в резултат на тази липса е починал пациент или е настъпило сериозно влошаване на състоянието му, това е медицинска грешка. Защото става въпрос за организация на работата и осигуряване на достатъчен брой квалифицирани специалисти. Естествено, че един опитен кардиолог може да реагира по-адекватно при кардиологични проблеми, отколкото лекар без тази специалност.

Как действате при установени нарушения по време на одит?
Първо съставяме и връчваме протокол съгласно наредба 14 на министъра на здравеопазването, която регламентира начина на извършване на проверките в лечебните заведения. Протоколът съдържа нарушения и препоръки. Втората стъпка при констатирани нередности е съставянето на акт за административно нарушение. Той може да бъде издаден на лечебното заведение или на физическо лице.

Например, ако някой лекар се представя и преглежда, да кажем, като гастроентеролог, а всъщност няма такава специалност, ние му съставяме персонален акт, наказанието по който може да бъде глоба от 1500 до 3000 лв. След това лечебното заведение има право да възрази пред актосъставителя и това възражение се преценява от директора на агенцията. Третата стъпка е издаването на наказателно постановление, което може да се оспорва по съдебен ред пред административния съд.

Вече казахте, че задачата ви е не само да накажете, но и да поправите допуснатите слабости. Правите ли внезапни повторни проверки, за да установите дали това е сторено?
Това са така наречените реодити. Правим ги, въпреки че екипът ни не е особено голям. Но който системно и тежко нарушава правилата, рискува да издадем предложение до министъра за закриване на съответната структура – отделение, клиника и дори болница.

Защо често правите тематични проверки?
Защото така обхващаме дейности, които имат голяма социална значимост, които са най-често прилагани при пациентите
 
Агенцията ще направи ли публичен регистър с резултатите от своите проверки, за да може всеки пациент да види какви са резултатите на заведението, към което се е насочил?
Това е най-новото направление в нашата дейност! Аз съм направила едно допълнително тълкувание на нашата абревиатура – ИАМО. И е иновации, А е ангажираност, М е морал, а О е отговорност. Така че стремежът към иновации ще ни доведе постепенно и до създаването на рейтинг на лечебните заведения на базата на анализ на проверките. Вече оформяме един проект, с който можем да кандидатстваме и за европейски средства, за да създадем механизма и софтуера на този бъдещ рейтинг на лечебните заведения.

Хелт медия със сигурност ще бъде ваш партньор в това отношение!
Ние ще привлечем и Българския лекарски съюз, зъболекарския съюз, пациентските организации, за да бъде класацията възможно най-обективна.

В крайна сметка от какво най-често се оплакват пациентите пред вас?
За съжаление за лошо качество на медицинските услуги и за смъртни случаи. Тогава ние непременно правим проверки в кратък срок и даваме отговор. Тежко е, защото никой близък не иска да приеме, че животът на неговия роднина е приключил заради нелечимо състояние, често хората търсят вина.

Коментари