Публикация

Преструктуриране и съкращаване на щата в МЗ

Кабинетът прие Постановление за промени в устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, в което се предвижда да бъдат закрити 10 дирекции на ведомството.


Техните функции ще се разпределят в съществуващите и новосъздаващите се дирекции, съобщи правителствената пресслужба.

Съобразно с предстоящите промени в Закона за държавния бюджет за 2010 г., по-точно с намаляването на бюджета на МЗ, ще бъде намалена и финансовата издръжка за администрацията. Предвижда се съкращаване на 70 щатни бройки.

Създава се дирекция „Медицински дейности”, където ще се концентрират функциите, свързани с определяне на политиките в областта на здравеопазването и оказването на медицинската помощ, гарантирана от държавата, управление на медицинските действия при бедствия, както и професионалната квалификация и специализациите в областта на здравеопазването.

Обединяват се структурните звена по опазване на здравето на гражданите и надзора на заразните болести в една дирекция „Обществено здраве”.

Процесите по възлагане на обществените поръчки ще се осъществяват от дирекцията „Обществени поръчки”.


" }-->

Коментари