Публикация

Увеличават се случаите на остър инсулт

Увеличават се случаите на остър инсулт

На всеки 30 минути пациент с инсулт, който е можело да бъде спасен, умира или се инвалидизира необратимо. Причината е, че болният е бил лекуван в болница, в която не се прилага специфично диференцирано лечение.

 

Това обясни проф. д-р Силва Андонова, началник на Втора неврологична клиника в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна. 

проф. Силва Андонова
проф. Силва Андонова

 

Прилагането на мултидисциплинарен подход при пациенти с остър исхемичен инсулт води до намаляване на смъртността

и инвалидизацията и до по-добър клиничен изход от болестта.

 

Данните, изнесени от Националния център по обществено здраве и анализи, за случаите на остра мозъчносъдова болест по диагнози през 2018 г., показват

тенденция към увеличаване на пациентите с остър инсулт

Броят на хоспитализираните пациенти през 2018 г. е 57 802, от които 52 205 - с мозъчен инфаркт, 3 609 - с вътремозъчен кръвоизлив, 551 - със субарахноидален кръвоизлив, 1437 - с неуточнена етиология.

Диференцирано лечение чрез интравенозна тромболиза

е проведено при 748 пациенти с остър исхемичен инсулт. Извършена е ангиопластика или хирургична интервенция при 75 болни с хеморагичен инсулт и при 94 болни с мозъчен инфаркт.

 

Нe e ясно колко точно от пациентите са лекувани в профилирано отделение за лечение на инсулти.

 

Данни сочат, че от всички пациенти с остър инсулт 12 122 са лекувани в интензивно отделение.

 

След проведен задълбочен анализ на броя на преминалите пациенти с остър мозъчен инсулт в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна, тежестта на инсулта дава основание през 2013 г. да се създаде Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти. Отделението е специализиран център с обособени легла, предлагащи интердисциплинарно лечение на инсулти чрез терапия, насочена към острия инсулт и придружена с ранна рехабилитация.

Особено важна е организацията на медицинската помощ

и най-вече последователното осъществяване на различните етапи на помощта – диагностика и лечение в острата фаза, вторична превенция и ранна рехабилитация. 

Известни са видовете организации и структурите за лечение на острия инсулт, налице е концепция за разкриване на профилирани отделения за лечение на острия инсулт, заложени и в Националния консенсус за профилактика, диагноза, лечение и рехабилитация на мозъчносъдовите заболявания, но на практика в България все още структурирането на такива звена не е рутинна практика, казва проф. Андонова. 

Във връзка с непрекъснато увеличаващия се процент на пациенти с остър инсулт, хоспитализирани в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна,

в клиничната практика е въведено и периодично обучение на персонала (минимум два пъти годишно)

насочено към диагностиката и лечението на болните с остър инсулт.

 

Диференцираното лечение на острия исхемичен инсулт включва самостоятелно или последователно прилагане на интравенозна тромболиза и/или тромбаспирация и/или механична тромбектомия.

Изборът на лечебния подход е строго индивидуален и съобразен с възможностите на здравното заведение

Започналата интравенозна тромболиза може да бъде продължена с тромбаспирация и/или механична тромбектомия в най-близкия териториално разположен

Високотехнологичен мозъчносъдов център, ако са спазени всички условия за това, липсват противопоказания и е осигурен специализиран медицински транспорт.

 

Необходимо условие за провеждане на високоспециализирано диференцирано лечение е болницата да разполага със спешно/интензивно отделение, КТ скенер 24 часа/7 дни в седмицата/365 дни в годината, клинична лаборатория и леглова база за настаняване на пациентите с инсулт след провеждане на специализираното лечение, обучени екипи за провеждане на лечение с rt-PA и възможност за провеждане на ендоваскуларно лечение - обособен мултидисциплинарен екип от невролог, интервенционален рентгенолог/невролог/неврохирург, анестезиолог, както и специалист - невролог, който да ръководи терапевтичния процес.

В резултат на непрекъснатото обучение на медицински специалисти от различни звена, в УМБАЛ „Св. Марина“ расте броят на болните с остър исхемичен инсулт, лекувани с тромболиза. От три години в Университетската болница във Варна функционира високотехнологичен мозъчносъдов център, в който се провежда и ендоваскуларно лечение на пациентите с остър мозъчно съдов инсулт

 

- казва още проф. Андонова.

Коментари