Публикация

МЗ увеличава щата си, създава дирекция за е-здравеопазване

МЗ увеличава щата си, създава дирекция за е-здравеопазване

В здравното министерство ще бъде обособена самостоятелна дирекция „Електронно здравеопазване“.

Това е записано в новия Устройствен правилник на ведомството, публикуван за обществено обсъждане.

Целта е оптимизиране на дейностите по провеждане на стратегията за електронно здравеопазване

и въвеждане на националната здравна информационна система, като част от общата стратегия за електронно управление в администрацията.
Предлага се в дирекцията да работят 11 служители.

Министерството на здравеопазването ще увеличи щата си с общо 23 души

- за постигане на заложената цел по оптимизиране и повишаване ефективността на работа на администрацията.

 

Необходимите за обезпечаване допълнителни щатни бройки се осигуряват в рамките на общата численост на персонала в министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.

Извършването на вътрешнокомпенсираните промени е свързано с промени в числеността на персонала в регионалните здравни инспекции, която се намалява с 18 щатни бройки. С оглед закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ от 01.04.2019 г. се заличават предоставените му 10 щатни бройки. Общата численост на персонала в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се увеличава с 5 щатни бройки, се посочва в доклада на министъра. 

Предвижда се създаване на звено „Сигурност на информацията и защита на данните“

На него се възлага контрола по прилагане на стандартите и правилата за мрежова и информационна сигурност, защита на данните, включително и личните данни.

Дирекция „Административни дейности“ се разделя на две самостоятелни звена

– дирекция „Човешки ресурси“ и дирекция „Стопански дейности“.

Дирекция „Планиране, анализ и контрол“ се закрива

Причината - комплексните аналитични функции, които са ѝ възложени в момента, не се изпълняват с достатъчна степен на ефективност. Анализите в различните области ще се извършват от структурните звена, които определят политиките в съответните области, тъй като те разполагат с необходимия кадрови капацитет и информация.

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Коментари