Публикация

Първа специална среща на екипа за управление на МУ-Плевен с научните екипи от партньорските организации по проект „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана

Първа специална среща на екипа за управление на МУ-Плевен с научните екипи от партньорските организации по проект „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана

На 24.01.2019 г. в зала „Амброаз Паре“ на Телекомуникационен ендоскопски център при Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) се проведе първа специална среща на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ с научните екипи висшето училище и от партньорските организации - Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по роботика към БАН (ИР-БАН). Целта на срещата бе да се запознаят всички участници в проекта и да бъдат представени работните пакети по отношение на съдържание, научна идея, екип, цели и задачи.
 

Коментари