Публикация

Обучават персонала в спешните центрове и отделения

Обучават персонала в спешните центрове и отделения

Министерството на здравеопазването обяви обществената поръчка за преподаватели на персонала в центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения.

 

Дейността е в изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС), уточняват от ведомството.

Кандидатите трябва да осигурят провеждане на обучения на минимум 6892 души

Теоретичните обучения ще са с продължителност 15 часа седмично. Практическата част трябва да бъде с продължителност 17.5 часа, като обучаваните ще са разпределени в групи до 12 души.

Участниците в процедурата следва да притежават разрешение за лечебна дейност

по Закона за лечебните заведения и да разполагат с мултипрофилно спешно отделение с III-то ниво на компетентност. Те трябва да са акредитирани за цялостна медицинска дейност, за отделните медицински и други дейности, както и за обучението на студенти и/или специализанти.

 

В условията на поръчката е залегнало всеки участник да разполага с 10 преподаватели – хабилитирани лица по следните специалности: „Спешна медицина“, „Анестезиология и интензивно лечение“, „Нервни болести“, „Кардиология“, „Педиатрия“, „Ортопедия и травматология“, „Хирургия“, „Токсикология“, „Акушерство и гинекология“ и „Вътрешни болести“.

Обученията ще се провеждат в Националния център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ

(НЦПОРССМП) в София, и са в изпълнение на проект ПУЛСС, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с бенефициент Министерството на здравеопазването.

 

Максималната прогнозна стойност на поръчката е до 861 111, 06 лв. с ДДС.

 

Срокът за подаване на офертите е до 17:30 часа на 5 април 2019 г., а отварянето ще бъде на 8 април в сградата на министерството.

 

Периодът на изпълнение на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ е от 28.02.2017 г. до 31.12.2019 г. Бюджетът на проекта възлиза на 7 000 000 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд.

 

Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Специфичната цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.

Коментари

А ние нямаме никаква информация за ПУЛСС , Стара Загора ЦСМП  ? срокът е до 5 Април .!!!

Какво,в кунг-фу ли ги обучават?