Публикация

Предварителни кандидат-студентски изпити във ФОЗ, МУ-София

Предварителни кандидат-студентски изпити във ФОЗ, МУ-София

Факултет по обществено здраве

при Медицински университет-София

организира предварителни кандидат-студентски изпити

за специалностите:

 

„Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ - редовно обучение.

„Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“- редовно и задочно обучение

 

Срок за подаване на заявления: от 19.03.2019 г. до 22.03.2019 г.

 

Писмените изпити ще се проведат на: 30.03.2019 г. (събота) от 10,00 ч., както следва:

-        Тест по етика и право за специалности „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“

-        Тест по биология за специалности „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“

 

Условия за провеждане на предварителните изпити:

Кандидат-студентите заплащат такса от 70,00 лв. за явяване на първи изпит - тест.

 

Получената оценка от проведения предварителен писмен изпит дава две възможности на кандидат-студентите:

1.     Ако получената оценка от писмения изпит е положителна, тя се запазва. Кандидат-студентът подава документите си в рамките на редовната КСК 2019 г. и се явява само на втория - устен изпит, като заплаща само 30,00 лв. за явяване на втори - устен изпит.

2.     Ако получената оценка от писмения изпит не е достатъчна за кандидат-студента, тя се анулира. Лицето подава документи и се  явява отново на писмен изпит-тест в рамките на редовната КСК 2019 г., като заплаща отново сумата от 70,00 лв. (за първи изпит) и 30,00 лв. за всеки следващ изпит.

 

За допълнителна информация: http://foz.mu-sofia.bg/   

 02/ 94 32 292 (за специалности „медицинска сестра“ и „акушерка“),

  02/ 94 32 304 ( за специалност „обществено здраве и здравен мениджмънт“)

02/ 94 32 372 (за специалност „лекарски асистент“) и

02/ 94 32 267 (за специалност „кинезитерапия“)

Коментари