Публикация

Токофобия – диагноза или път към Цезарово сечение по желание

Токофобия – диагноза или път към Цезарово сечение по желание

В литературата няма общоприета дефиниция за токофобията (tocophobia), но повечето автори определят това състояние като тежък страх от раждане. По-често се среща при бременни за първи път жени, както и при такива с предшестващи психични нарушения. Данни от последния мета-анализ, адресиран към проблема сочат широк диапазон на честотата на токофобия от 3.7% до 43% поради хетерогенност в използваните определения. Като цяло в литературата съобщаваната средна честота на токофобия е 14.2 % (O'Connell M. et al., 2017).  Използват се стандартизирани инструменти за оценка на състоянието, както и са предложени алгоритми на поведение. Решението на проблема с липсата на консенсус в дефиницията на феномена са крие в използването на стандартизиран инструментариум за диагнозата му, а именно различни въпросници (W-DEQ - Wijma Delivery Experience Questionnaire; FOBS -Fear of Birth Scale; CAQ - Childbirth Attitudes Questionnaire). Дали на тях може да се разчита като фактор за намаляване на честотата на Цезаровите сечения по желание е обект на актуална дискусия?

Коментари