Публикация

Джипитата против смесването на медицинския софтуер с отчети към НАП

Джипитата против смесването на медицинския софтуер с отчети към НАП

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари се обяви против третирането на медицинския софтуер като СУПТО, извършена от НАП на среща с
представители на УС на БЛС на 4 март 2019 г. по смисъла на Наредба № Н-18. Ето и пълното им становище, изпратено до министерствата на финансите, на здравеопазването, до МС и до здравната комисия:

 

СТАНОВИЩЕ НА НСОПЛБ
Относно: Приложимостта на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и
отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)


Уважаеми дами и господа,
НСОПЛБ оценява положително инициативата на НАП и МФ за ограничаване на
сивата икономика и увеличаване на бюджетните приходи чрез подобряване на
възможностите за фискален контрол.
От друга страна, считаме че разпоредбите на Наредба Н-18 многократно превишават
целите на фискалния контрол и в системата на здравеопазването могат да засегнат
здравето, правата и интересите на българските граждани, гарантирани им от
европейското и българското законодателство.
В тази връзка изразяваме нашето безпокойство за поставянето под един знаменател на
чисто търговските обекти и лечебните заведения, в частност тези за първична
извънболнична медицинска помощ (ПИМП).
Интерпретацията на медицинския софтуер като СУПТО, извършена от НАП на среща с
представители на УС на БЛС на 4 март 2019 г., считаме за неправилна.
Медицинският софтуер се използва за формиране на здравно досие (запис), което
съдържа подробна и всеобхватна информация за здравното състояние на човека. Кога и
какви медицински услуги е ползвал (преглед, пролежаване в болници, резултати от
изследвания, ползвано лечение, причина за смърт и др.).
За нас е неприемливо, здравното досие да бъде приравнявано със складова наличност
или друг софтуер за управление на търговски процеси, както и лекарските ни кабинети
да бъдат приравнявани на търговски обекти.

Основните ни мотиви са следните:

Защита на лекарската тайна и чувствителна здравна информация
Третирането на медицинския софтуер като СУПТО по смисъла на ЗДДС и Наредба-18 ще
доведе до следните несъвместими с лекарската дейност последствия:
 Органите на НАП ще имат достъп до чувствителна информация в здравните
досиета без такъв достъп да е необходим за осъществявания от НАП данъчен
контрол.
 Нарушават се лекарската тайна, както и изискванията за достъп, обработка и
съхранение на „чувствителна информация“ съгласно Регламент 2016/679 за
защита на личните данни (GDPR) и българския ЗЗЛД.
 Разширява се кръгът от хора и институции, извън медицинските специалисти и
пациентите, които ще имат информация за здравната история на българските
граждани.
 Здравеопазването е част от националната сигурност на България. Разширяването
на кръга лица с достъп до чувствителна здравна информация, особено такава,
отнасяща се до публични и обществени личности, държавни служители, а и
всички нас, създава риск и за националната ни сигурност и в частност социалната
стабилност в обществото.
Категорични сме, че за НАП не е необходимо да има достъп до чувствителна здравна
информация, за да може да осъществява функциите си по фискален контрол, особено
при липса на законово уредени гаранции, отговорност и процедури за сигурността на
тази информация, а и за защита правата на пациентите.
Невъзможност за предоставяне на медицински услуги и лечение, поради
технически неизправности, свързани със СУПТО или фискалните устройства
При третирането му като СУПТО, спрямо медицинския софтуер ще се прилагат всички
разпоредби на Наредба Н-18, включително и за блокиране на приравнения със СУПТО
медицински софтуер.
Блокирането на СУПТО в един търговски обект защитава интересите на фиска, но по
никакъв начин не застрашава здравето на гражданите, докато блокирането на
медицинския софтуер блокира дейността по всяка една грижа за здравето и живота на
хората.
Към датата на това становище, няма създаден работещ механизъм за използване на
лекарския софтуер в авариен режим. Това би довело до невъзможност за
предоставянето на медицинска помощ и навременно лечение на българското население,
особено на места, които са трудно достъпни, или в случаите когато един лекар обслужва
повече от едно населено място.

Несъвместимост на СУПТО с медицинския софтуер

Наредба Н-18 не взема предвид спецификите на организацията и софтуерното
осигуряване на медицинските дейности:
 Медицинският софтуер с всички негови функционалности е предназначен за
извършване на медицинска дейност, а не за управление на продажби.
 В много региони от страната, един и същи лекар обслужва и преглежда
множество (дори над 15) населени места, като поддържа и съответни кабинети.
Наредба Н-18 не взема предвид тези често срещани ситуации.
 Изискванията на Наредба Н-18 са неприложими спрямо груповите практики на
лекари с едно фискално устройство, независимо от ползвания софтуер.
 Изискванията за Наредбата са неприложими и спрямо индивидуални практики с
едно фискално устройство, при които един и същи медицински софтуер,
предназначен за практиката, се ползва от повече от един лекар.
 Прилагането на Наредба Н-18 ще доведе и до невъзможност за заместване на
лекари поради изискванията за използване на конкретно СУПТО с конкретно
фискално устройство в конкретен търговски обект.

Нашата позиция

Считаме, че медицинският софтуер не следва да се третира като СУПТО и спрямо него да
се прилагат изискванията на Наредба Н-18 в сегашните им вид и формулировка.
В случай че изложените по-горе проблеми, произтичащи от прилагането на Наредба Н18 спрямо медицинската дейност, не бъдат взети предвид, Националната Агенция за
Приходите и Министерство на Финансите следва да поемат цялата отговорност за
всички неблагоприятни последствия за българските граждани.

Прикачени файлове

pdf
Становище на НСОПЛБ

Коментари