Публикация

Готова е новата наредба за ТЕЛК

Готова е новата наредба за ТЕЛК

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза е готов и е публикуван за обществено обсъждане.

 

Промяната в действащата Наредба за медицинската експертиза е обусловена от резултатите от оценката на въздействие, изготвена от министерството.
От ведомството изтъкват, че

резултати от направения анализ доказват необходимостта от допълнително прецизиране на текстовете на наредбата

при определяне на крайния процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане при хората с повече от едно заболяване, всяко едно, водещо до увреждане.

 

Друг

проблем, който се решава с настоящата промяна, е липсата на проследимост и прозрачност

а оттам и на ефективен контрол по отношение на вписаните в експертното решение заболявания, които сега се представят описателно, без да се вписва кодът за конкретното заболяване съгласно утвърдената у нас Международна класификация на болестите (МКБ) - 10 ревизия.

 

С последните изменения и допълнения на Наредбата за медицинската експертиза, обнародвани в Държавен вестник, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г., беше регламентирано, че при определяне на оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се взема предвид само това заболяване/увреждане, на което съответства отправна точка с най-висок процент и в оценката (процента) не се включват останалите заболявания на човека. Единствено за хората с 80% или над 80% (и ако той не е 100%) на най-тежкото увреждане и които имат едно или повече съпътстващи заболявания, за всяко от които е посочена отправна точка от над 50%, общата оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като за основа се взема най-високият процент (80 или над 80) и към него се прибавят 20% от сбора на процентите на останалите увреждания, се посочва в доклада на министър Кирил Ананиев.

 

Там се отбелязва още, че „действието на тези разпоредби в продължение на половин година показва резултат, който доказва, че част от лицата, които са с повече от едно заболяване/увреждане (и не попадат в горната хипотеза с 80% или над 80%), но имат заболявания, за които е посочена отправна точка 50 и повече от 50%, и във формиране на крайната оценка не намират отражение останалите заболявания, довели до степенно повишаване на увреждането на лицето“. По този начин наличната степен на увреждане на определени категории освидетелствани лица (с едно или с повече от едно увреждане) не намира израз в обективна оценка чрез крайния процент, който се постановява с експертното решение.

Анализът е направен от МЗ въз основа на информация от Националната експертна лекарска комисия

За целта са взети предвид само постановените Експертни решения (ЕР) на НЕЛК по повод преосвидетелстване на хора въз основа на обжалвани ЕР на ТЕЛК за периода 03.08.2018 - 28.12.2018 г., което представлява извадка от всички постановени ЕР през цитирания период. Следователно в този анализ не са взети предвид всички случаи на преосвидетелстване на пациенти, което обяснява известните различия, които се наблюдават спрямо анализа, предоставен от Национално представените организации на и за хората с увреждания, поясняват от здравното министерство.

 

Резултатите от анализа показват, че

при 7,9% от преосвидетелстваните пациенти по повод обжалване пред НЕЛК се наблюдава постановяване на по-нисък процент

в резултат на нормативната промяна на Наредбата за медицинската експертиза. Според анализа, изготвен от Национално представените организации на и за хората с увреждания, при 14,5% от хората, оставащи в диапазона 50 – 100%, се понижава групата инвалидност съгласно Кодекса за социално осигуряване, последствието от което е намалена степен на социална подкрепа.

 

В него се твърди, че още

4,7% от хората отпадат от системата на социална подкрепа поради намаляване на досегашния им процент под 50

Всичко това налага да се промени алгоритъмът на формиране на оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане при лицата, се изтъква в доклада на министър Ананиев.

Очакваните резултати от предложената промяна

в Наредбата за медицинската експертиза са свързани с постигане на съответствие между оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане и обективното здравословно състояние на хората, страдащи от повече от едно заболяване/увреждане, за които е определена отправна точка с 50 и повече от 50%. Другият очакван резултат е постигането на по-добър контрол върху работата на ТЕЛК чрез въвеждане кодирането на заболяванията, които обуславят трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане.

 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза е публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации към правителството.

Всички заинтересовани страни имат възможност да представят своите аргументирани предложения и становища

в 30-дневен срок – от 16 март до 14 април.

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf
pdf

Коментари