Публикация

Наредба определя реда за получаване на европейски здравни документи

Наредба определя реда за получаване на европейски здравни документи

Готов и публикуван за обществено обсъждане е проектът за изменение и допълнение на Наредба  за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност. Проектът е поместен на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации за обществено обсъждане в 14-дневен срок.

Наредбата определя реда за издаване от НЗОК на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), удостоверение за временно заместване на ЕЗОК, както и документи/удостоверения по утвърдени образци.
Документите са необходими за упражняване на здравноосигурителни права за ползване
на обезщетения в натура съгласно правилата за координация на системите за социална
сигурност.

Установени несъответствия в действащата в страната нормативна уредба,

касаеща прилагането на европейското законодателство при издаване и/или приемане на относимите европейски формуляри за обезщетения в натура в Европейския съюз съгласно разпоредбите на актуалните европейски регламенти са основните причини за разработване на проекта.

Предлагат се следните промени:

 

 1. Промяна на вида на издаваните и приемани от НЗОК и РЗОК европейски
  документи/формуляри, свързани с ползването на обезщетения в натура в
  трансгранични ситуации.
 2.  Отмяна на разпоредбата, свързана с компетенциите на НЗОК да издава ЕЗОК
  за чужди осигурени лица, пребиваващи на територията на Република България с
  регистрационен формуляр за право на здравни грижи.
 3.  Институции, от които НЗОК има право да получава информация при
  необходимост. С оглед правомощията и компетенциите на институциите при упражняване на здравноосигурителни права по правилата за координация на системите за социална сигурност. С проекта се предлага добавяне на НОИ като институция, с която НЗОК обменя информация за целите на издаването на съответните европейски формуляри/документи за обезщетения в натура.
 4.  Прецизиране на случаите, в които от НЗОК/РЗОК се издава Удостоверение за
  временно заместване на ЕЗОК.
 5.  Дефинира се срокът за издаване на ЕЗОК.
  Срокът, както и валидността й, се определят от институцията на компетентната държава за здравното осигуряване, издаваща картата, която за България е НЗОК. Редът и сроковете за издаването й са определени от управителя на НЗОК.
  Посоченият в действащата към момента наредба срок от 30 дни за издаване на ЕЗОК на
  практика от 2012 г. е съкратен, като ЕЗОК по разпореждане на управителя на НЗОК се издава в срок от 15 дни от подаване на заявлението. С оглед синхронизиране на
  нормативната уредба с утвърдената практика за издаване на ЕЗОК в по-кратък от
  нормативно определения срок, с проекта се залага регламентация за издаване на картата в 15- дневен срок от датата на подаване на заявление
 6.  Европейски формуляр за удостоверяване на завършени в България или в друга
  държава-членка периоди на здравно осигуряване.
  В действащата към момента наредба отсъстват разпоредби, които да се
  отнасят до издаване и изискване или получаване на европейски документ/формуляр,
  удостоверяващ завършените здравноосигурителни периоди в съответствие със
  законодателството на дадена държава - членка на ЕС. 
 7.  Издаване и изискване от НЗОК на европейски формуляр за удостоверяване на
  право на обезщетения в натура при трудови злополуки и професионални болести

По-лек режим за подаване на документи

С цел намаляване на административната тежест за гражданите се облекчава режимът на
подаване на необходимите документи, като се предлага копие от документа за
самоличност да се прилага по преценка на самия заявител, а НЗОК да осигурява
служебно заверен препис от акта за раждане на дете при нужда.
С оглед облекчаване на гражданите и постигане на ефективност в дейността на НЗОК се
въвежда задължение за здравноосигурителната институция да осигурява информация за лечебните заведения в другите държави – членки, които предоставят медицински услуги, както и за видовете и стойността на тези услуги. Същото важи и за възможността тази институция да определя лечебното заведение, в което да бъде извършено планирано лечение с формуляр на изпратено от българска страна лице и да предлага участие на чуждестранни специалисти у нас, ако невъзможността за своевременното лечение на лицето у нас се дължи на липса на медицински специалисти или на такива с опит.

Предложените промени няма да са в тежест на

лицата при упражняване на здравноосигурителните им права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност. Чрез съответните дейности лицата ще могат да упражняват правата си съобразно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 и по силата на националното ни законодателство на съответното подзаконово ниво без финансова или друга тежест.

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари