Публикация

Специални проверки за университетските клиники

Специални проверки за университетските клиники

Здравният министър ще одобрява болниците, които искат да осъществяват учебна дейност - да обучават студенти или специализанти, след проверка на място. Лечебните заведения ще плащат такса на здравното ведомство.

 

Това е записано в проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Той е публикуван на сайта на министерството за обществено обсъждане, което ще продължи до 14 април.

Такси за нови болници и за промяна в дейността им

Лечебните заведения за болнична помощ, Комплексните онкологични центрове (КОЦ), центровете за психично здраве и за кожно-венерически заболявания ще трябва да плащат такса от 2100 до 3700 лв. за одобрение на дейността или промяна в нея. Ще се взема предвид броят на структурите по отделни медицински специалности (клиники, отделения, лаборатории).

 

1 650 лв. такса одобрение ще трябва да заплащат диагностично-консултативните, медицинските, денталните, медико-денталните, спешните и диализните центрове, както и самостоятелните медико-диагностични лаборатории.

 

За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност при първоначално вписване в регистъра таксата ще бъде 2 100 лв. Когато лечебното заведение ще извършва и дейности по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, ще се заплаща 3 000 лв. 

Всички такси имат свой аналог в сега действащите Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения, и Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация. Промяната в предмета на някои от таксите е свързана с обстоятелството, че новата агенция „Медицински надзор“ поема функциите на ИАТ, от една страна, а от друга – възлагат се нови функции във връзка с предоставянето на административни услуги, които са изпълнявани от регионалните здравни инспекции или от Министерството на здравеопазването

- се посочва в доклада на министър Кирил Ананиев.

 

Подробностите четете в прикачените файлове.

 

Прикачени файлове

pdf
pdf
pdf
pdf

Коментари