Публикация

Рехабилитация и профилактика по пътека на НОИ - какво се полага през 2019г.

Рехабилитация и профилактика по пътека на НОИ - какво се полага през 2019г.

В края на март 2019г. НОИ ще стартира Програмата за профилактика и рехабилитация за настоящата година.

Какво осигурява Националният осигурителен институт :

1. Парична помощ за всяко лице, включваща:

 • Изцяло средствата за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно, остойностени по видове, съгласно Ценоразпис на диагностичните и терапевтични процедури на Националния осигурителен институт.
 • Средствата за стойността на нощувките - крайна цена в размер на до 18,00 лева за една нощувка.
 • Частична парична помощ за хранене в размер на до 7,00  лева, за един храноден.

2.   Продължителност на престой в санаториум

10 дни веднъж годишно е продължителността на рехабилитацията на едно правоимащо лице, които НОИ покрива, включвайки гореописаните условия. 

 

При желание за ползване на финансирани по програма на НОИ за профилактика и рехабилитация болните от Бехтерев, както и други болни с диагностично уточнени заболявание,

трябва да представят изискуемата медицинска документация, която доказва заболяването:

 • лична амбулаторна карта (ЛАК);
 • проведени изследвания;
 • епикризи;
 • разчет на снимки;
 • електрокардиограми;
 • решение на НЕЛК/ТЕЛК, ако има издадено такова.

Вижте още: Балнеолечение и калолечение

Всеки, който иска да се възползва от рехабилитационните програми трябва

първо да съгласува желанието си с наблюдаващия го лекар, както и да  се информира за заболяванията и противопоказанията за лечение, профилактика и рехабилитация по програма НОИ.

 

Лекуващият лекар преценява дали е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация за диагностично уточнено заболяване, като отразява тази преценка в медицинско направление (Бл. МЗ № 119á98), което е необходимо да бъде представено в ТП на НОИ.

Кой има право на добавка за порфилактика и рехабилитация по НОИ

Съгласно условията на Закона за социална интеграция на хората с увреждания ( чл.42 ал.2 т.4 ) право на добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги веднъж в годината имат:

 • Лица с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност;
 • Деца до 16 – годишна възраст с трайно намалена възможност за социална адаптация;
 • Военноинвалиди.

Вижте кой може да се възползва и какви са нужните документи

На основание чл.28 ал.1 т.4 от Правилника за прилагане на същия Закон, добавката се изплаща от съответните териториални служби към Социално подпомагане, след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им. Добавката е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, който в момента е 75 лв., но не повече от действително направения разход съгласно преставените документи.

Лицата имащи право на придружител ползват същото основание за добавка. Добавката се ползва, когато не се получава на друго основание.

Коментари