Публикация

Министерският съвет предлага РИОКОЗ и РЦЗ да се обединят

Правителството одобри изменения и допълнения на Закона за здравето, които предвиждат обединяване на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) и регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ).


По този начин държавната здравна политика на територията на всяка област ще се организира и осъществява от една институция - регионална здравна инспекция.

Обединението ще доведе до оптимизиране на държавната администрация чрез премахване на дублиращите се функции и звена, което ще намали щатната численост на персонала в тях.

Създаването на регионалните здравни инспекции има за цел повишаване ефективността и качеството на обслужването чрез облекчаване на процедурите и засилване на прозрачността в работата на администрацията. Въвежда се възможността за подаване на заявления и документи по електронен път.

Основните функции, които се възлагат на инспекцията, са осъществяване на държавен здравен контрол, надзор върху регистрацията и здравната дейност на лечебните и здравни заведения, промоцията на здравето и интегрирана профилактика на болестите.

Регионалната здравна инспекция ще продължи да изпълнява възложените към момента на РИОКОЗ контролни функции по прилагането на националното и европейското законодателство по отношение на обектите с обществено предназначение, продуктите и стоките със значение за здравето на човека.

Въвеждат се промени, свързани с медицинското образование, упражняването на медицинската професия и извършването на медицински научни изследвания, както и създаване на единен регистър на медицинските специалисти в страната. Урежда се статутът на професията лекарски асистент. Тя ще се упражнява от лица, придобили висше образование, степен „бакалавър” по медицина, или от фелдшери с висше или средно образование, които са практикували медицинска професия.

Лекарският асистент ще упражнява професията си под ръководството на лекар, като същевременно ще притежава и компетентност за самостоятелна профилактика, диагностика и лечение на заболявания.

С приетото днес решение се предвижда да отпадне изискването дейностите в здравните кабинети в детските градини, училищата и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца да се осъществяват едновременно от лекар и от друг медицински специалист.

Прецизират се административно-наказателните разпоредби на закона в съответствие с натрупаната практика по прилагането му от органите на държавния здравен контрол. В повечето случаи се намалява долната граница на предвидените санкции, като се отчита степента на обществена значимост на конкретното нарушение и отговорните лица.

Директорът на съответната регионална здравна инспекция ще дава съгласие за създаване, преобразуване и закриване на общинските детски ясли и общинските детски кухни, вместо министъра на здравеопазването. По този начин предварителният контрол ще стане по-ефективен и ще облекчи процедурата по откриване, преобразуване и закриване на общинските детски ясли и кухни.

Коментари