Публикация

Проект за ново ръководство по кожни болести

Проект за ново ръководство по кожни болести

Проектът на Фармако-терапевтично ръководство по „Кожни и венерически заболявания“ е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 259 ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Пълният текст на проекта вижте в прикачения по-долу файл.

 

Медицинската специалност по „Кожни и венерически заболявания“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички проблеми по кожата, ноктите, косата. Специалността има медицински и хирургически аспекти. Дерматологията е наука, която изучава болестите на кожата и нейните придатъци, както и методите за тяхната диагноза, лечение и профилактика.

Причини за разработване на проекта на Фармако-терапевтично ръководство

Причините са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на кожните и венерически заболявания, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение на кожни и венерически заболявания с лекарствени продукти. Изградено е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

С проекта на Фармако-терапевтично ръководство се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на кожните и венерически заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги.

 

Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми. В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинското направление кожни и венерически болести.

11 раздела в новото ръководство

Проектът на фармако-терапевтично ръководство е структурирана в единайсет раздела.

1. Атопичен дерматит

2. Себореен дерматит

3. Контактен дерматит

4. Иритативен контактен дерматит

5. Лекарство-индуциран дерматит

6. Първични кожни лимфоми

7. Булозни дерматити

8. Пиодермии

9. Псориазис

10. Сифилис

11. Съединително-тъканни заболявания и васкулити

Очакваният резултат от прилагането на проекта на фармакотерапевтично ръководство е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с кожни и венерически заболявания.

 

Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг на пациенти. Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Кожни и венерически болести“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg - до 17 април 2019 г.

Прикачени файлове

pdf
Ръководство кожни болести

Коментари