Публикация

Проект за ново ръководство по алергични болести

Проект за ново ръководство по алергични болести

Проектът на „Фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните
болести“ е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 259 ал. 1, т. 4 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина. Пълният текст на проекта вижте в прикачения по-долу файл.

 

Медицинската специалност по „Клинична алергология“ обхваща познанията,
техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на
всички пациенти с алергични заболявания. Алергичните болести са мултиорганни
заболявания, характеризиращи се с генерализирана свръхчувствителност и обхващат
различни органи и системи. Клиничната алергология е наука, която изучава етиологията, патогенезата, клиничната изява на алергичните реакции и болести и разработва методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика.

Причини за разработването на проекта

Свързани са с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на алергичните заболявания, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

Проектът съдържа

терапевтични схеми и алгоритми на лечение на алергични заболявания с лекарствени продукти. Изграден е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи. 

С проекта се цели:

Да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на алергичните заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. 

Да се гарантира  достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги.

Да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.

Структура  - 6 раздела

1. Кратки общи и епидемиологични данни.
2. Диагностични критерии.
3. Нозологични единици.
4. Лекарствена терапия.
5. Лекарствени продукти, които са важни за ограничена група пациенти,
неподдаващи се на стандартна терапия и условия за предписването им.
6. Критерии за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

 

Очакваният резултат от прилагането на проекта на фармакотерапевтично ръководство е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с алергични заболявания. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор в широкия кръг на пациенти.

 

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с
постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение
чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Алергични болести“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg - до 24 април 2019 г.

Прикачени файлове

pdf
Проект на фармако-терапевтично рък...

Коментари