Публикация

Проект за ново ръководство по урологични болести

Проект за ново ръководство по урологични болести

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-терапевтично ръководство за лечение на урологични заболявания.
Проектът на ръководството е изготвен в изпълнение на изискванията от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 

Медицинската специалност по „Урология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички пациенти с урологични заболявания. Клиничната урология изучава етиологията, патогенезата и клиничната изява на заболяванията на пикочо-половата система при мъжете и жените, разработва методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика.

 

В урологията се ползват както консервативни, така и хирургични методи за лечение.
Причините за разработване на проекта на фармако-терапевтично ръководство са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на урологичните заболявания, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение на урологичните заболявания с лекарствени продукти

Изградено е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

 

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи, се посочва в мотивите към проекта.

Цели на нормативния акт

С проекта на фармако-терапевтично ръководство се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на урологичните заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги.

 

Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми. В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна 2 специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинското направление урология.

Проектът на фармако-терапевтично ръководство е структуриран в шест раздела

  1. Симптоми на долните пикочни пътища.
  2. Лечение при обструктивни уропатии.
  3. Свръхактивен пикочен мехур.
  4. Лечение на никтурия при мъже със симптоми на долните пикочни пътища.
  5. Лечение на хронични цистити, интерстициални цистити, цистити след лъчетерапия (радиационни цистити), цистити след приложение на интравезикални химиотерапевтици.

Очакваният резултат от прилагането на проекта на фармако-терапевтично ръководство

е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с урологични заболявания. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор в широкия кръг на пациенти, посочват от МЗ.
Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Урология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Приемането на ръководството няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Настоящият проект не е съгласуван с експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето. Съгласуването на проекта ще се извърши в периода за обществено обсъждане.

Период на обществената консултация: 26.03.2019 г. до 24.04.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари