Публикация

Проект за ново ръководство по нуклеарна медицина

Проект за ново ръководство по нуклеарна медицина

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина. Проектът е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 259 ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 

Медицинската специалност по „Нуклеарна медицина“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за приложението на радиофармацевтиците за диагностични и терапевтични цели.

Причините за разработване на проекта на фармако-терапевтично ръководство

са свързани с необходимостта от определяне на диагностичните и терапевтични нуклеарномедицински методи. Целта е правилното прилагане на диагностичните методи в цялостния алгоритъм, при минимално облъчване на пациента; правилен методологичен подход при използването на терапевтичните методи при различни онкологични и неонкологични заболявания.

 

Проектът разглежда приложението на радиофармацевтиците за диагностични и терапевтични цели. Изградено е на базата на видовете радиофармецевтици и приложението им при отделните нозологични единици и симптоми.
Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Цели на нормативния акт

С проекта на фармако-терапевтично ръководство се цели да се създаде правна регламентация на приложението на радиофармацевтиците за диагностични и терапевтични цели, както и на критериите за оценка на ефективността от прилагането им.

 

Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение и диагностика с радиофармацевтици и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги. Стремежът е и да осигури високо качество на дейностите по приложението на радиофармацевтиците за диагностични и терапевтични цели, се посочва в мотивите към проекта.

Проектът на фармако-терапевтично ръководство е структуриран в три раздела


I. Радиофармацевтици за терапевтични цели
a. 131 І-sodium iodide

  • Метаболитна терапия при диференцирани карциноми на щитовидната жлеза;
  • Метаболитна терапия при тиреотоксикоза.

b. 89 Sr-chloride или 153 Sm-EDTMP

  • Метаболитна терапия при болков синдром от костни метастази.

c. Radium 223Ra dichloride

  • Радионуклидна терапия на костна метастатична болест.

II. Радиофармацевтици за диагностични цели

 

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна диагностика и специфична лекарствена терапия и проследяване на болните при приложението на радиофармацевтиците за диагностични и терапевтични цели, изтъкват от МЗ.

Очакваният резултат от прилагането на проекта на фармако-терапевтично ръководство

е въвеждането на единен подход при приложението на радиофармацевтиците за диагностични и терапевтични цели, което да гарантира оптимален ефект при диагностиката и лечението на пациентите.

 

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение и диагностика чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за приложението на радиофармацевтиците за диагностични и терапевтични цели в обхвата на медицинската специалност „Нуклеарна медицина“ и единни качествени и количествени показатели за оценка на ефективността.

Приемането на ръководството няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Настоящият проект не е съгласуван с експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето. Съгласуването на проекта ще се извърши в периода за обществено обсъждане.

 

Период на обществената консултация: 26.03.2019 г. до 24.04.2019 г.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари