Публикация

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА НАЙ-НОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ

ДИАБЕТ ТИП  ДВЕ ЗАСЯГА ОКОЛО 85-90% ОТ ДИАГНОСТИЦИРАНИТЕ С ДИАБЕТ ПАЦИEНТИ. УСЛОЖНИЯТА ПО ТИПА НА МИКРО И МАКРОАНГИОПАТИЯ СА ОСНОВНИТЕ- ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПАЦИЕНТИТЕ ЗАГИВАТ ОТ СЪДОВИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ ,НО ИМА И ДРУГИ НОВОВЪЗНИКВАЩИ ПРОБЛЕМИ КАТО СТЕАТОХЕПАТИТ ,НЕ -АЛБУМИНУРИЧНО ХБЗ ,А СЪЩО ТАКА И ХРОНИЧНИ ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. УВЕЛИЧАВАНЕТО НА СЪРДЕЧНО –СЪДОВАТА МЕТАБОЛИТНА БОЛЕСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧЕСТОТАТА ,РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И РАЗХОДИТЕ Е ЕКЗИСЕТНЦИАЛНА ЗАПЛАХА ЗА ОБЩЕСТВОТО.НЕОТЛОЖНО ВНИМНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕВЕНЦИЯТА И ЛЕЧЕНИЕТО Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ.ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПЛАН В ЦЕНТЪРА НА РЕШЕНИЕТО Е ПАЦИЕНТА И НЕГОВАТА КОМОРБИДНОСТ.НОВИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ СА НАСОЧЕНИ КЪМ РАННО ОТКРИВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ОЩЕ В СТАДИЯ НА ПРЕДДИАБЕТ .РАЗРАБОТВАТ СЕ НА БАЗАТА НА ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ПРУЧВАНИЯ РАЗЛИЧНИ МАРКЕРИ В ТАЗИ НАСОКА.ИМА СЪОБЩЕНИЯ ЗА ЛИНЕЙНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ НИВОТО НА СРУМНИЯ АЛБУМИН И ТИП ДВЕ ДИАБЕТ И СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЗНАЧЕНИЕТО МУ КАТО ВЪЗНИКВАЩ РИСКОВ ФАКТОР ,КОЙТО МОЖЕ ДА ДОПРИНЕС ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА БЪДЕЩИ ДИАБЕТИЦИ ИЗВЪН ТЕЗИ НА ТРАДИЦИОННИТЕ РИСКОВИ ФАКТОРИ. ОТ ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ В ПАТОФИЗИОЛОГИЯТА НА УСЛОЖНЕНИЯТА НА ТИП II ЗАХАРЕН ДИАБЕТ   Е РОЛЯТА НА Т-КЛЕТКИТЕ. ПРОУЧВАНИЯ НА КОРЕЙСКИ УЧЕНИ ОПРЕДЕЛЯТ НОВА КЛИНИЧНО ЗНАЧИМА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ВЪЗПАЛИТЕЛЕН ОТГОВОР,МЕДИИРАН ОТ СЕНЗИБИЛИЗИРАНИ Т-КЛЕТЪЧНИ ПОПУЛАЦИИ .МЕТАБОЛИТНОТО ПРЕПРОГРАМИРАНЕ НА CD8+T РЕГУЛИРА СИСТЕМНИЯ ГЛЮКОЗЕН МЕТАБОЛИЗЪМ, НАСЪРЧАВА СИСТЕМНОТО ВЪЗПАЛЕНИЕ И ПРОМЕНЯТ ХЕПАТАЛНАТА ГЛЮКОЗНА ХОМЕОСТАЗА.РАЦИОНАЛНАТА МОДУЛАЦИЯ НА СТАРЕЕНЕТО НА CD8+T /ЦИТОТОКСИЧНИТЕ Т-ЛИМФОЦИТИ/CTL /ЩЕ БЪДЕ ОБЕЩАВАЩО ЗА ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ПРОФИЛАКТИКАТА НА ТИП II ДИАБЕТ.УЧЕНИ ОТ КАРДИОЛОГИЧНИЯ ЦЕНТЪР Monzino  ИЗУЧАВАЛИ ЕФЕКТА НА ХИПЕРГЛИКЕМИЯТА ВЪРХУ  CD34+ КЛЕТКИ НАМИРАЩИ СЕ В КОСТЕН МОЗЪК И ПЪПНА ВРЪВ ,ИЗТЪКВАТ РОЛЯТА НА ХИПЕРГЛИКЕМИЯТА  ПОСРЕДСТВОМ  ДЪЛБОКОТО И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ МНОЖЕСТВО СИГНАЛ И ПЪТИЩА КАТО КЛЮЧОВ ФАКТОР НА ТРАНСКРИПЦИЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО  В СКЛОННОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ДА РАЗВИВАТ АТЕЛЕРОСКЛЕРОЗА.РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА СОЧАТ ,ЧЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ ИМА НАМАЛЕН БРОЙ И НЕФУНКЦИОНАЛНИ ЦИРКУЛИРАЩИ CD34+ КЛЕТКИ ,КОИТО ПРИ НОРМАЛНИ ФИЗИОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА СЪДОВА ХОМЕОСТАЗА И РЕГЕНЕРАЦИЯ.CD34+ СА ВАЖНИ ПРЕКУРСОРИ НА ИМУННИТЕ КЛЕТКИ ,КОЕТО ПРЕДПОЛАГА ,ЧЕ НЕ КОНТРОЛИРАНАТА ХИПЕРГЛИКЕМИЯ МОЖЕ ЕПИГЕНЕТИЧНО ДА ИЗКРИВИ CD34+ КЪМ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ КЛЕТКИ ,КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ГИ ПРОМЕНЯ В ДИФЕРЕНЦИЯЦИЯ КЪМ КЛЕТЪЧНИ ЛИНИИ С ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ.СЪЩЕСТВУВАТ ЯСНИ ИНДИКАЦИИ ЗА АКТИВНАТА РОЛЯ И НА Б-КЛЕТКАТА В РАЗВИТИЕТО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО .ПОРДИ ТАВА БИОМАРКЕРИТЕ НА БЕТА КЛЕТЪЧНИЯ СТРЕС И ФУНКЦИЯТА НА БЕТА КЛЕТКИТЕ СА ТОЛКОВА ВАЖНИ ,КОЛКОТО ИМУННИТЕ БИОМАРКЕРИ,КОИТО ПОМАГАТ ДА СЕ ЗАДЪЛБОЧИ РАЗБИРАНЕТО НИ ЗА ПАТОГЕНЕЗТА НА ТИП 1ДИАБЕТ. АВТОНОМНИТЕ АНТИТЕЛАСРЕЩУ Б-КЛЕТЪЧНИТЕ АНТИГЕНИ /ИНСУЛИН ,GAD ,IAA,IA-2,ZnT8А/ И СЕГА СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАТО БИОМАРКЕРИ,КОИТО ПОМАГАТ НА КЛИНИЦИСТИТЕ ПРИ ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ХОРА С ДИАБЕТ ТИП 1 И РАЗГРАНИЧАВАНЕ ОТ ТИП ДВЕ ,КОЕТО ПОНЯКОГА Е ТРУДНО.ОСВЕН ТОВА КОМБИНИРАНЕТО НА АВТОАНТИТЕЛА С ГЕНТИЧНИ МАРКЕРИ В БЪДЕЩЕ ПОЗВОЛЯВА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПРОГРЕСИЯ НА ТИП 1 ДИБЕТ , КАКТО В ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО НА ХОРА С ТОВА ЗАБОЛЯВАНЕ ,ТАКА И В ОБЩАТА ПОПУЛАЦИЯ.ПРОУЧВАНИЯТА ВЪРХУ ГОЛЕМИ ГРУПИ ОТ ХОРА СА ДОВЕЛИ ДО МОМЕНТА ДА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА 50 ЛОКУСА ,ДОПРИНАСЯЩИ ЗА РИСКА ОТ ДИАБЕТ ТИП 1.ВЪПРЕКИ ТОВА ,АНАЛОГИЧНО НА ДРУГИ АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ РУТИННИТЕ СКРИНИГ ТЕСТОВЕ ЗА ГЕНЕТИЧЕН РИСК СЕ ИЗВЪРШВАТ ОСНОВНО ЧРЕЗ  HLA ТИПИЗИРАНЕ.ПО-СПЕЦИАЛНО ГЕНОТИПОВЕТЕ НА HIA-DR/DR3/4/ И HLA-DQ/DQ8/ СА ПОЛЕЗНИ ЗА ПРЕДСКАЗВАНЕ НА РИСКА  . ТЕ ПРИСЪСТВАТ В ОКЛО 30-40%ОТ ПАЦИЕНТИТЕ  С ТИП 1  ДИАБЕТ И В ОКОЛО 2-3% ОТ ФОНОВАТА ПОПУЛАЦИЯ. ИЗМЕРВАНЕТО НА Т-КЛЕТКИТЕ ПРИ ДИАБЕТ ТИП1 -Т-КЛЕТЪЧНИ БИОМАРКЕРИ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗДЕЛЕНО НА ДВЕ КАТЕГОРИИ:АНТИГЕН СПЕЦИФИЧНИ И АНТИГЕН НЕ СПЕЦИФИЧНИ.ОТЧИТА СЕ ПРОЛИФЕРАЦИЯТА И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЦИТОКИНИ.НАБЛЮДЕНИЯТА СОЧАТ ,ЧЕ ПОВИШЕНАТ ЧЕСТОТА НА ХЕЛПЕРНИ КЛЕТКИ МОЖЕ ОБРАТНО ДА КОРЕРИЛА С С-ПЕПТИДА . МАЛКО ВЕРОЯТНО Е ЕДНИ И СЪЩИ МАРКЕРИ ДА СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВСИЧКИ ИНДИВИДИ.ВМЕСТО ТОВА УСИЛИЯТА СА НАСОЧЕНИ КЪМ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИ ПОДПИСИ НА БИОМАРКЕРИТЕ ,КОМБИНИРАЩИ АВТОАНТИТЕЛА,Т-КЛЕТЪЧНИТЕ ПРОФИЛИ И ДРУГИ БИОМАРКЕРИ ЗА ДА СЕ КЛАСИФИЦИРАТ РИСКОВИТЕ ПАЦИЕНТИ ,КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ПОСТИГНАТ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОГНОЗИ ПРЕВАНТИВНИ И ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ.

ИМА МНОГО ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ , КОИТО ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ  В УПРАВЛЕНИЕТО И ЛЕЧЕНИЕТО НА ДИАБЕТА.ВСЕКИ Е РАЗЛИЧЕН ,ТАКА ЧЕ ЛЕЧЕНИЕТО ЩЕ ВАРИРА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНДИВИДУЛАНИТЕ НУЖДИ

ПОСЛЕДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ НА Американската асоциация за диабет и Европейската асоциация за изследване на диабета  включват допълнителен фокус върху управлението на начина на живот и образованието и подкрепата за самодиагностика на диабета. За тези със затлъстяване се препоръчват усилия, насочени към загуба на тегло, включително начин на живот, медикаменти и хирургични интервенции. По отношение на лечението на медикаменти за пациенти с клинично сърдечно-съдово заболяване се препоръчва инхибитор на котрансортер 2 на натриев глюкоза 2 (SGLT2) или агонист на рецептор на глюкагон-пептид 1 (GLP-1) с доказана сърдечно-съдова полза. При пациенти с хронично бъбречно заболяване или клинична сърдечна недостатъчност и атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване се препоръчва инхибитор на SGLT2 с доказана полза. GLP-1 рецепторните агонисти обикновено се препоръчват като първото инжекционно лекарство.

 

Коментари