Публикация

Проект за ново ръководство по нефрология и диализа

Проект за ново ръководство по нефрология и диализа

Проектът на Фармако-терапевтично ръководство по „Нефрология и диализа“ е
изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 259 ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина. Пълният текст на проекта вижте в прикачения по-долу файл.

 

Медицинската специалност по „Нефрология и диализа“ обхваща познанията,
техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на
пациенти с нефрологични заболявания. Изискват се са компетенции в областта на
диагностика, консервативно лечение, заместващо артифициално лечение, органна
трансплантация.

Причини за разработването на проекта 

Свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на нефрологичните заболявания, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

 

Проектът съдържа  терапевтични схеми и алгоритми на лечение на нефрологичните заболявания с лекарствени продукти. Изграден е на базата на най-новите теоретични
познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици,
съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

Цели

Да се се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на нефрологичните заболявания.
Да се регламентират критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

Основна цел  - гарантиран достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекраствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги. 

Да осигури високо качество на дейностите по лекарствено лечение в обхвата на медицинската специалност, чрез изисквания за спазване на поредността на
линиите терапия и терапевтичните схеми.

 

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се
постигне и осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична
лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинско направление нефрология и диализа.

Структура -  8 раздела

1. Остър и хроничен пиелонефрит, обструктивна и рефлуксна нефропатия,
цистит, уретрит, перитонит при лечение с перитонеална диализа.
2. Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични
3. Гломерулни увреждания при болести, класифицирани другаде
4. Лечение на амилоидоза
5. Остро бъбречно увреждане - остра бъбречна недостатъчност.
6. Лечение на хроничното бъбречно заболяване.
7. Лечение на бъбречна колика.
8. Метафилаксия на нефролитиазата.

 

Очакваният резултат от прилагането на проекта на фармакотерапевтично
ръководство е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и
прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при
лечението на пациентите с нефрологични заболявания.

Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг на пациенти.

 

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с
постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение
чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Нефрология и диализа“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg - до 24 април 2019 г.

Прикачени файлове

pdf
Проект на фармако-терапевтично рък...

Коментари