Публикация

Проект за ново ръководство по гастроентерологични заболявания

Проект за ново ръководство по гастроентерологични заболявания

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания.

Проектът е изготвен в изпълнение на изискванията в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Медицинската специалност по „Гастроентерология“ е област от специалността „Вътрешни болести“ и обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на болести на стомашно-чревния тракт.

 

Съвременната гастроентерология се занимава и с изучаването на заболявания и на други органи, които не са част от стомашно-чревния тракт, но са функционално и неразделно свързани с функцията на стомашно-чревния тракт, каквито са заболяванията на жлъчночернодробната система.

Причините за разработване на проекта

на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на заболявания на стомашно-чревния тракт, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт с лекарствени продукти

Ръководството е изградено на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи, се посочва в мотивите към проекта.

 

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Цели на нормативния акт

С проекта на фармако-терапевтичното ръководство се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

 

Основният стремеж е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги. 

Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.

 

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинското направление гастроентерология, изтъкват от МЗ.

Проектът на фармако-терапевтичното ръководство е структуриран в 15 раздела

 • Гастроезофагеална рефлуксна болест;
 • Язвена болест;
 • Диагностика и лечение на инфекцията с Helicobacter pylori;
 • Остри кръвоизливи от горния гастроинтестинален тракт;
 • Хронични възпалителни заболявания на червото – Болест на Крон и улцерозен колит;
 • Хроничен панкреат и екзокринна панкреасна недостатъчност;
 • Хронични заболявания на черния дроб – обща характеристика; 
 • Хронични вирусни хепатити;
 • Токсичeн хепатит;
 • Неалкохолна стеатозна болест;
 • Автоимунни заболявания;
 • Генетични болести на черния дроб;
 • Чернодробна цироза – усложнения;
 • Порфирии;
 • Муковисцидоза - гастроентерологични аспекти.

Ново ръководство по гастроентерологични болести

 

Очакваният резултат от прилагането на проекта на фармако-терапевтично ръководство

е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с гастроентерологични заболявания.
Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг на пациенти.

 

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Гастроентеророгия“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

 

Приемането на Фармако-терапевтично ръководство няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет. Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Настоящият проект не е съгласуван с експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето. Съгласуването на проекта ще се извърши в периода за обществено обсъждане.

Период на обществената консултация: 02.04.2019 г. до 01.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg.

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари