Публикация

Проект за ново ръководство по ревматология

Проект за ново ръководство по ревматология

Проектът на Фармако-терапевтично ръководство по „Ревматология“ е изготвен в
изпълнение на изискванията на чл. 259 ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина.

 

Медицинската специалност по „Ревматологи “ обхваща съвкупност от компетенции
и умения, които се реализират в лечебно-диагностична и профилактична, дейност по
отношение на: мускуло-скелетните и съединителнотъканните заболявания, които включват системни заболявания на съединителната тъкан, възпалителни ставни заболявания, остеоартрит, гръбначни проблеми, ревматизъм на меките тъкани и регионални болкови синдроми, а също така и нетравматични костни нарушения.

Причини за разработване на проекта

Свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия прилагана в
ревматологията, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и
алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

 

Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение с лекарствени
продукти. Изграден е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на
патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

фармако-терапевтично ревматология

Цели

да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лекарствената терапия в областта на ревматологията, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги.

Да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност чрез
изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.

 

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се
постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна
специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинското направление по ревматология.

Структура - шест раздела

1. Възпалително-ставни заболявания
2. Системни заболявания на съединителната тъкан
3. Костна патология
4. Мекотъканен ревматизъм
5. Кристални артропатии
6. Дегенеративни ставни заболявания

 

Очакваният резултат от прилагането на проекта на фармакотерапевтично
ръководство е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и
прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при
лечението на пациентите в областта на ревматологията. Спазването на алгоритмите за
лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг на пациенти.

 

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с
постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение
чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Ревматология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

 

Период на обществената консултация: 02.04.2019 г. до 01.05.2019 г.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg 

Прикачени файлове

pdf
Проект на фармако-терапевтично ръководство по ревматология

Коментари