Публикация

Проект за ново ръководство по ендокринология и болести на обмяната

Проект за ново ръководство по ендокринология и болести на обмяната

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната.

Проектът е изготвен в изпълнение на изискванията в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти с ендокринни заболявания и нарушения на метаболитната обмяна.

 

Изискват се са компетенции в областта на диагностика, профилактиката и рехабилитацията, назначаване на необходимите изследвания и консултации и тяхната интерпретация и умение да се провежда съвременно лечение.
Причините за разработване на проекта на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на ендокринните заболявания и нарушения на метаболитната обмяна, критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти, се посочва в мотивите към проекта.

Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение на ендокринни заболявания с лекарствени продукти

Изградено е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици,
съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.
Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Цели на нормативния акт

С проекта на фармако-терапевтичното ръководство се цели да се създаде мотивирана правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на ендокринни заболявания и нарушения на метаболитната обмяна, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги.

 

Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарствено лечение в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.

 

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинско направление по ендокринология и болести на обмяната, посочват от МЗ.

 

Проектът на фармако-терапевтичното ръководство е структурирана в раздели, които обхващан основните ноозологични единици в областта на ендокринологията и болестите на обмяната. Обхващат се всички жлези с вътрешна секреция – хипоталамус и хипофиза, надбъбрек, полови жлези, щитовидна жлеза, паращитовидни жлези, ендокринен панкреас.

Проектът на ръководството е структуриран в 17 раздела

 • Пролактином;
 • Акромегалия;
 • Синдром на Кушинг;
 • Хипопитуитаризъм;
 • Безвкусен диабет;
 • Първичен алдостеронизъм;
 • Феохромоцитом;
 • Адисонова болест;
 • Женски хипогонадизъм;
 • Синдром на поликистозните яйчници;
 • Мъжки хипогонадизъм;
 • Метаболитен синдром;
 • Затлъстяване;
 • Захарен диабет тип 1;
 • Захарен диабет тип 2;
 • Тиреоидни заболявания;
 • Заболявания на паращитовидните жлези.

Очакваният резултат от прилагането на проекта на фармако-терапевтичното ръководство

е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с ендокринни заболявания и нарушения на метаболитната обмяна. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг на пациенти.

 

Резултатите от прилагането на ръководството са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

 

Ново ръководство по ендокринология

 

Приемането на фармако-терапевтичното ръководство няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет. Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Настоящият проект не е съгласуван с експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето. Съгласуването
ще се извърши в периода за обществено обсъждане.

Период на обществената консултация: 02.04.2019 г. до 01.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари