Публикация

Проект за ново ръководство по психични заболявания

Проект за ново ръководство по психични заболявания

Проектът на Фармако-терапевтично ръководство по „Психични заболявания“ е
изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 259 ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.

 

Медицинската специалност по „Психиатрия“ обхваща познанията, техническите
умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти с
психични и поведенчески разстройства. Изискват се са компетенции в областта на
диагностика, терапия и психосоциални интервенции на болни с психични разстройства,
назначаване на необходимите консултации и изследвания, тяхнятя интерпретация и
умение да се провежда съвременно лечение на психичните разстройства.

Причините за разработване на проекта 

Свързани са с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на всяко психично и поведенческо разстройство, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.
Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение на психични и
поведенчески разстройства с лекарствени продукти. Изграден е на базата на най-новите
теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.
Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия
гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Цели 

Да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на психични и поведенчески разстройства, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.
Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските
стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за
системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги.

Да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се
постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна
специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинското направление психиатрия.

психични болести

Структура - седем раздела

1. Шизофрения
2. Депресия
3. Биполярна депресия
4. Мания
5. Тревожни разстройства
6. Психични и поведенчески разстройства вследствие употреба на психоактивни
вещества
7. Деменция

 

Очакваният резултат от прилагането на проекта на фармакотерапевтично
ръководство е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и
прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при
лечението на пациентите с психични и поведенчески разстройства. Спазването на
алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг на
пациенти.

 

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с
постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение
чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Психиатрия“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Период на обществената консултация: 02.04.2019 г. до 01.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg 

Прикачени файлове

pdf
Проект за фармако-терапевтично рък...

Коментари