Публикация

Проект за ново ръководство по неонатология

Проект за ново ръководство по неонатология

Проектът на Фармако-терапевтично ръководство по „Неонатология“ е изготвен в
изпълнение на изискванията на чл. 259 ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина.

 

Медицинската специалност по „Неонатология“ обхваща познанията, техническите
умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на най-честите
проблемите на новородените деца и специфичната патология в неонаталния период.

Причините за разработване на проекта

Свързани са с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на най-често
срещаната специфичната патология в неонаталния период, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти. Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия
гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Цели 

Да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на специфичната патология в неонаталния период, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги. Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинското направление неонатология.

неонатология ръководство

Структура - 14 раздела

С предложения проект на фармако-терапевтично ръководство се регламентират основните принципи на лечение на:
1. Апнеи на недоносеното
2. Анемия на недоносеността
3. Хеморагична болест / ХБ/ на новороденото
4. Тромбоцитопении
5. Бронхопулмонална дисплазия
6. Инфекции в неонаталния период
7. Вроден сифилис –lues congenital
8. Ghonorrhoea-ophthalmia neonatorum
9. Herpes virus инфекции при новородени
10. Остеоартрит при новородени
11. Некротизиращ ентероколит (НЕК)
12. Песистиращ отворен артериален канал
13. Неонатален сепсис и менингит
14. Шок в неонаталния период

 

Очакваният резултат от прилагането на фармако-терапевтично ръководство е
въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на
лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на
новородените деца и специфичната патология в неонаталния период. Спазването на
алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг на
пациенти.

 

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с
постигане на най-важната цел – осигуряване на високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Неонатология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

 

Период на обществената консултация: 02.04.2019 г. до 01.05.2019 г.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg 

Прикачени файлове

pdf
Проект за ново фармако-терапевтично ръководство по неонатология

Коментари