Публикация

Ново ръководство за лечение на неврологичните заболявания

Ново ръководство за лечение на неврологичните заболявания

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания.

Проектът е изготвен в изпълнение на изискванията в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Медицинската специалност „Неврология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички категории заболявания, отнасящи се до централната, периферната и вегетативната нервна система.

 

Неврологията е наука, която изучава неврологичните разстройства, както и методите за тяхната диагноза, лечение и профилактика.

Причините за разработване на проекта

на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на неврологичните заболявания, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.
Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение на неврологичните заболявания с лекарствени продукти. Изградено е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при отделните нозологични единици, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи.

 

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Цели на нормативния акт

С проекта на това ръководство се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на неврологичните заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги. Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.

 

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинското направление по неврология.

Проектът на фармако-терапевтичното ръководство по неврология е структуриран в 14 раздела

 • Мозъчни инсулти;
 • Заболявания на периферната нервна система: неврити и невропатии;
 • Болки в шията, гърба и кръста;
 • Невроинфекции - менингити и енцефалити (бактериални и вирусни);
 • Левкодистрофии, невролипидози и церебеларни дегенеративни заболявания;
 • Дегенеративни заболявания на ЦНС;
 • Деменции;
 • Заболявания на невромускулното предаване;
 • Невромускулни заболявания;
 • Множествена склероза;
 • Епилепсия;
 • Детска церебрална парализа;
 • Главоболие;
 • Туберозна склероза комплекс.

Очакваният резултат от прилагането на проекта на фармако-терапевтичното ръководство

е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с неврологични заболявания. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг на пациенти, изтъкват от МЗ.

 

Ново ръководство за лечение на неврологични болести

 

 

Резултатите от прилагането на ръководството са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Неврология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

 

Приемането на фармако-терапевтичното ръководство няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет. Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Настоящият проект не е съгласуван с експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето. Съгласуването ще се извърши в периода за обществено обсъждане.

Период на обществената консултация: 02.04.2019 г. до 01.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

 

Подробности четете в прикачените файлове.

 

 

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари

Още като прочетох в началото за поведението при ТИА, което по принцип е правилно, спрях да чета по нататък. Преписвано от гайд в консенсус, оттам в ръководство. Искам да попитам по коя клинична пътека се хоспитализират ТИА? Вариантите са два: ТИА минава за лекостепенен мозъчен инфаркт, болният се диагностицира и лекува адекватно, статистиката се изкривява или се диагностицира и лекува амбулаторно. Нека ръководствата все пак да са свързани с практиката, а не пожелателни.