Публикация

Ново ръководство за лечение на инфекциозни болести

Ново ръководство за лечение на инфекциозни болести

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си за обществено обсъждане ново фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания.

Проектът на ръководството е изготвен в изпълнение на изискванията в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Медицинската специалност по „Инфекциозни болести“ е комплексна и обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на заболявания, причинени от вируси, бактерии, паразити, гъби и други.
Инфектологията е наука, която изучава и болести, предавани по полов път, както и методите за тяхната диагноза, лечение и профилактика, в това число и HIV- инфекциите.

 

Причините за разработване на проекта на фармако-терапевтично ръководство са свързани с необходимостта от определяне на лекарствената терапия на най-честите инфекциозни болести при възрастни, на критериите за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритмите за лечение с лекарствени продукти.

Проектът съдържа терапевтични схеми и алгоритми на лечение и мониторинг на пациентите с инфекциозно заболяване

с лекарствени продукти. Изградено е на базата на най-новите теоретични познания за биологията на патологичния процес при най-разпространените инфекциозни болести, съвременните диагностични възможности и терапевтични подходи, се посочва в мотивите към проекта.

 

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.

Цели на нормативния акт

С проекта на фармако-терапевтично ръководство се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на пациентите с инфекциозни заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия, изтъкват от здравното министерство.

 

Основна цел е гарантиране достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги. Проектът цели да осигури високо качество на дейностите по лекарственото лечение в обхвата на медицинската специалност чрез изисквания за спазване на поредността на линиите терапия и терапевтичните схеми.

 

Ново ръководство по инфекциозни болести

 

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинското направление инфекциозни болести.

Проектът на фармако-терапевтично ръководство е структуриран в пет раздела

  1. HIV инфекция;
  2. инфекции на централна нервна система;
  3. инфекции на респираторния тракт;
  4. вирусни хепатити;
  5. инфекции на кожата и подкожната тъкан МКБ.

Очакваният резултат от прилагането на проекта на фармако-терапевтично ръководство

е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с инфекциозно заболяване.

 

Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг на пациенти.

 

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Инфекциозни болести“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

 

Приемането на фармако-терапевтично ръководство няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет. Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Настоящият проект не е съгласуван с експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето. Съгласуването на проекта ще се извърши в периода за обществено обсъждане.

Период на обществената консултация: 12.04.2019 г. до 11.05.2019 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения:
antonia.toncheva@ncpr.bg

 

С проекта и с мотивите към него може да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари